Emrat e Allahut.(xh.sh)

EMRAT E ALL-LLAHUT XH.SH

1. ALL-LLAH. Është emri më i madh i Krijuesit që dëfton për Qenien Absolute, emër me të cilin përfshihen të gjitha cilësitë dhe atributet e tjera hyjnore. Është emër i përveçëm dhe nuk është i prejardhur, do të thotë nuk rrjedh prej ndonjë fjale tjetër. Si term i tillë përdoret vetëm për të dëshmuar Ekzistencën e Domosdoshme dhe Absolute. Çdo emër tjetër i bukur i Allahut vjen si tregues për Të, kur janë së bashku. p.sh. “Huvallahu ledhi la ilahe il-la huve”- “Ai është Allahu që nuk ka zot tjetër përveç Tij…” (El-Hashr,23) ose “Allahu la ilahe il-la huve rabbul Arshil adhim”-“Allahu është një, nuk ka Zot tjetër përveç Tij, Zot i Arshit të madh”, (En-Neml, 26)etj.Kur’an ky emër është përdorur 2690 herë, ndërsa nëse ia shtojmë edhe emërtimin që rrjedh po prej këtij emri “Lil-lah”, ose “ilah” ose “lehu” ose “huve”, atëherë ai del se është përmendur mbi 2700 herë.Me këtë emër hyjnor nuk është emërtuar dhe as që mund të emërtohet dikush tjetër. Madje ky është edhe një sfidim hyjnor për mbarë njerëzimin, sepse Allahu xh.sh. thotë : “A di ti për Të (Allahun) emërtues tjetër” ?! (Merjem, 65)Me fjalën Allah, janë hapur mbi tridhjetë e pesë ajete kuranore të shpërndamë nëpër kaptina të ndryshme të Kur’anit.Emri Allah, do të thotë se nuk ka të adhuruar tjetër që meriton të adhurohet përveç Tij.Pa dyshim është emri më i madh dhe më i ndritur i Krijuesit, për të cilin ka dhënë shenjë edhe Pejgamberi ynë, se, po t’i lutet dikush Zotit me emrin e Tij më të madh, njeriut ia jep atë që kërkon.Duhet ditur se vetëm me emrin Allah plotësohet dëshmia islame e cila është “La ilahe il-la Allah, Muhammedun resulullah”.Me këtë emër të lartë hyjnor, fillojmë çdo punë, dhe me këtë emër hapen të gjitha kaptinat e Kur’anit, do të thotë me(Bismil-lahi Rrahmani Rrahim)

2. ER-RRAHMAN – i Gjithëmëshirëshmi. Ai që shtrin mëshirën e Tij mbi të gjitha krijesat, pa dallim në mes besimtarëve dhe pabesimtarëve.

3. ER-RRAHIM – Mëshirëploti. Ai i Cili shpërblen besimtarët me mëshirën e Vet, sidomos në botën e ardhshme.

4. EL-MELIK – Sunduesi. Ai i cili sundon këtë gjithësi ashtu siç dëshiron Vetë.

5. EL-KUDDUS – i Pastri , i Shenjti, i Shndritshmi – Allahu është i pastër dhe i zhveshur nga çdo e metë a mangësi që mund t’i mvishet.

6. ES-SELAM – Paqedhënësi – Ai jep paqe dhe qetësi, vetëm tek Ai është shpëtimi.

7. EL-MU’MIN – Siguruesi dhe Mbajtësi i premtimit. Allahu i madhërishëm nuk e thyen premtimin e Vet, do të thotë se në Ditën e Gjykimit, Ai do t’i mbrojë robërit e Vet të sinqertë nga ndëshkimi i zjarrit.

8. EL-MUHEJMIN – Mbizotëruesi, Mbikëqyrësi. Kuptim tjetër i këtij emri është se Allahu është Mbrojtës dhe Mbikëqyrës i çdo gjëje që ndodh në këtë ekzistencë.

9. EL-AZIZ – Fuqiploti, Madhështori. Fuqia e Tij mbulon këtë gjithësi; askush nuk është i barabartë me Fuqinë e Tij.

10. EL-XHEBBAR – i Gjithëfuqishmi. Mbizotëruesi ndaj çdo gjëje.

11. EL-MUTEKEBBIR – i Madhërishmi. Madhështia e Tij nuk mund të krahasohet me të përceptuarit e mendjes njerëzore.

12. EL-KHALIK – Krijuesi, i Cili ka krijuar tërë këtë ekzistencë, që e shohim dhe nuk e shohim. Krijues i vetëm dhe i Pashoq.

13. EL-BARIU – Filluesi, i Cili krijoi krijesat pa ndonjë model paraprak, dhe Vullneti i Tij është zbatuar dhe zbatohet nëpërmjet urdhrit hyjnor: “Bëhu”!

14. EL-MUSAVVIR – Formëdhënësi. Ai i Cili u dha formë të gjitha krijesave, e ndër këto krijesa e dalloi njeriun, të cilin e krijoi në formën më të bukur.

15. EL-GAFFAR – Gjithëfalësi. Ai i Cili fal robërit e Tij, sa herë që ata i drejtohen për falje. Emri Gaffar ka edhe domethënien se Allahu i mbulon të këqijat e njerëzve-robërve të Tij, dhe i fal ato në Ahiret.

16. EL-KAHHAR – Mposhtësi, i Cili mposht çdo kriminel dhe e shkatërron si në këtë jetë, ashtu edhe në Ahiret.

17. EL-VEHHAB – Dhuruesi. Ai i Cili krijesave të Tij u dhuron mirëqenie dhe mirësi të panumërta.

18. ER-RREZAK – Furnizuesi. Ai i Cili furnizon çdo krijesë me nevojat jetësore, pa marrë parasysh nëse është besimtar apo pabesimtar.

19. EL-FETTAH – Zgjidhjedhënësi. Është Ai i Cili hap depot e mëshirës së Tij për robërit e sinqertë, por edhe Që gjykon me drejtësi në çdo çështje.

20. EL-’ALIM – i Gjithëdituri. Dijes së Tij nuk mund t’i shmanget asnjë veprim në këtë gjithësi. Ai di çdo gjë, të fshehtat tona dhe veprimet e hapura. Dija e Tij përfshin tërë këtë ekzistencë.

21. EL-KABID – Shtrënguesi. Në Kur’an ka ardhur me disa kuptime. Ndër të tjera, marrja e shpirtrave. Pastaj vjen në kuptim të ndaljes së mëshirës së Tij në Ditën e Gjykimit për pabesimtarët, etj.

22. EL-BASIT – Dhënësi. Ai që shtrin mëshirën dhe rrëskun-furnizimin për robërit e devotshëm.

23. EL-HAFIDU – Përulësi. Ai që përul dhe nënçmon çdo mendjemadh e tiran.

24. ER-RAFIU – Lartësuesi. Është Ai që ngre dhe lartëson të dashurit e Tij.

25. EL-MUIZZU – Ngritësi. Ai që përkrah dhe fuqizon robërit e Tij të devotshëm, të cilët synim e kanë përfitimin e dashurisë dhe të mëshirës së Tij.

26. EL-MUDHIL-L – Nënshtruesi. Është Ai që nënshtron dhe poshtëron pabesimtarët për shkak të kufrit-mosbesimit të tyre.

27. ES-SEMI’U – Dëgjuesi, që dëgjon çdo gjë, madje edhe pëshpëritjen më të vogël. Atij nuk mund t’i shmanget asnjë zë e të mos e dëgjojë.

28. EL-BESIR – Vështruesi. Ai që sheh çdo gjë, dhe që mbikëqyr çdo gjë në këtë ekzistencë. Atë nuk e merr as gjumi e as kotja. Në Dorën (kujdesin) dhe vigjëlimin e Tij është tërë ekzistenca.

29. EL-HAKEM – Gjykuesi. Është gjykuesi më i drejtë që nuk i bën askujt të padrejtë në gjykimin e Tij.

30. EL-’ADL – i Drejti. Ai nuk ndikohet nga ndjenjat dhe emocionet që dikujt t’i bëjë padrejtësi. Drejtësia e Tij është absolute.

31. EL-LETIF – i Buti. Bëmirës ndaj robërve të Tij.

32. EL-KHABIR – i Gjithinformuari, i Cili është i njohur dhe i dijshëm për çdo gjë që ka ndodhur dhe do të ndodhë. Është Ai i Cili i di të fshehtat dhe të hapurat, dhe është i informuar për çdo imtësi në këtë gjithësi.

33. EL-HALIM – Përdëllimtari. Ai që nuk ngutet për hakmarrje, është i dhimbshëm për robërit e Vet.

34. EL-ADHIM – Madhështori, Madhështia e të Cilit nuk mund të perceptohet kurrsesi nëpërmjet shqisave njerëzore.

35. EL-GAFUR – Falësi. Ai që fal robërit e Tij dhe pranon pendimin e tyre.

36. ESH-SHEKUR – Mirënjohësi. Ai i Cili i shpërblen pa masë robërit e Vet të devotshëm me shpërblime, për hir të veprave të tyre të kryera në emër të Tij.

37. EL-ALIJJ – i Larti. Allahu është i përsosur në madhështinë e Tij. I lartësuar me cilësitë e përhershme hyjnore që tregojnë mbizotërimin dhe madhështinë ndaj krijesave.

38. EL-KEBIR – i Madhi. Allahu është i përsosur në cilësitë e Tij. Nuk ka nevojë për asnjë nga krijesat e Tij.

39. EL-HAFIDH – Ruajtësi. Allahu është Ai që ruan këtë gjithësi nga çrregullimet.

40. EL-MUKIT – Ushqyesi. Allahu është krijuesi i ushqimit, qoftë fizik, qoftë shpirtëror. Është Ai Qëi çdo krijese i ka caktuar ushqimin dhe furnizimin, pa dallim.

41. EL-HASIB – Llogarimarrësi. Ai i Cili do t’i marrë të gjitha krijesat për llogarinë.

42. EL-XHELIL – Fisniku. Madhështori dhe i përsosuri në cilësitë e Tij. Dallimi ndërmjet emrit El-Xhelil dhe El-Kebir, është se El-Xhelil do të thotë i përsosur në cilësitë e Tij, kurse El-Kebir – i përsosur në Qenësinë e Tij, ndërsa emri El-Adhim përfshin që të dyja këto kuptime.

43. EL-KERIM – Bujari. Mirësitë e Tij nuk kanë të sosur, fisnikëria e Tij është e pashembullt.

44. ER-RREKIB – Vigjëluesi.Ai i Cili mbikëqyr çdo proces në këtë ekzistencë.

45. EL-MUXHIB – Lutjepranuesi. Mëshira e Tij i ka paraprirë hidhërimit të Tij, prandaj Ai i përgjigjet lutjes së atij që e thërret duke iu lutur me përultësi dhe devotshmëri.

46. EL-VASIU – Gjithëpërfshirësi. Dija dhe sundimi i Tij janë gjithëpërfshirës.

47. EL-HAKIIM – i Urti. I zhveshur nga çdo veprim që nuk përkon me madhështinë dhe përsosmërinë e Tij. Me urtësinë e Tij hyjnore mbikëqyr dhe udhëzon krijesat.

48. EL-VEDUD – i Dashuri. Allahu i do krijesat e Tij, të cilat njohin madhështinë e Tij.

49. EL-MEXHID – i Lavdishmi. Lavdia e Tij është e përjetshme. Ai është Fisnik dhe i Ndershëm. Ai nuk i bën askujt të padrejtë.

50. EL-BAITH – Ringjallësi.

51. ESH-SHEHID – Dëshmuesi. Të cilit nuk mund t’i shmanget asnjë vepër e krijesave, pa qenë dëshmues dhe dëshmitar, dhe kjo nënkupton se Ai është i Gjithëdijshëm në madhërinë e Tij.

52. EL-HAKK – I Vërteti. Ai i Cili ka krijuar çdo gjë me Urtësinë e Tij të përsosur. Çdo gjë në këtë gjithësi, dëshmon për ekzistencën e Tij të vërtetë e të pamohueshme.

53. EL-VEKIL – Përkujdesësi. Ai i Cili përkujdeset për rrëskun dhe furnizimin e krijesave të Tij. Çdo krijesë mbështetet tek Ai për kujdesje dhe strehim pranë mëshirës së Tij.54.

EL-KAVIJJ – i Forti. Është Ai, për të Cilin nuk ka ndonjë pengesë, që të realizojë Vullnetin dhe përcaktimin e Vet. Është Ai që ka mundësi dhe forcë të plotë për të nënshtruar çdo gjë në këtë ekzistencë.

55. EL-METIN – i Pathyeshmi. Ai që nuk mund të mposhtet. Është i Gjithëfuqishëm i Cili në veprimet e Tij nuk ndien lodhje.

56. EL-VELIJJU – Mbrojtësi, Përkujdesësi, Ngadhënjimtari i Cili i do dhe i bën të ngadhënjejnë të dashurit e Tij ndaj çdo armiku.

57. EL-HAMID – i Falënderuari. I vetmi i Cili meriton falënderimin dhe lavdërimin nga çdo krijesë.

58. EL-MUHSI – Gjithënjohësi. Gjithpërfshirësi dhe i Gjithëdijshmi, të Cilit nuk mund t’i shpëtojë pa evidencuar asnjë proces, sado i vogël, në këtë gjithësi.

59. EL-MUBDI – Nismëtari. Është Allahu i Cili e krijoi këtë gjithësi nga mosekzitenca.

60. EL-MU’ID – Rikrijuesi. Është Ai Që rikrijon (ringjall) së dyti krijesat pas vdekjes.

61. EL-MUHJI – Jetëdhënësi. Ai i Cili i ringjall të gjitha krijesat dhe u jep jetë, pasi ato të jenë bërë hi e pluhur.

62. EL-MUMIT – Jetëmarrësi. Ai i Cili i vdes të gjitha krijesat, duke i ndarë shpirtrat nga trupat.

63. EL-HAJJ – i Gjalli. Ky është Allahu, i Gjallë në gjallërinë e Tij të përhershme, pa fillim dhe të përjetshme, pa mbarim.

64. EL-KAJJUM – i Përjetshmi. Të Cilit nuk i ka paraprirë mosekzistenca dhe është i përjetshëm e i Gjithmonshëm në sundimin e Tij.

65. EL-VAXHID – Kreatori i këtij Universi. Në dorën e Tij është sundimi, është i Plotfuqishëm për çdo gjë. Ai mbikëqyr çdo proces. Tek Ai nuk humb asnjë shënim.

66. EL-MAXHID – i Nderuari. Ai i Cili është i Ndershëm, Bujar e Fisnik.

67. EL-VAHID – i Vetmi. Allahu nuk ka shok në sundim. Ai nuk ka fëmijë, bashkëshorte e as rival në sundim.

68. ES-SAMED – Strehimtari. Është Ai, tek mëshira e të Cilit gjen strehim besimtari i përulur para madhështisë së Tij.

69. EL-KADIR – i Fuqishmi. I Vetmi Ngadhënjimtar, Fuqia e të Cilit nuk mund të krahasohet. Me fuqinë e Tij ka krijuar të gjitha krijesat.

70. EL-MUKTEDIR – i Gjithëmundshmi. I Cili realizon tërë atë që ka përcaktuar.

71. EL-MUKADDIM – Nismëtari, Përparësidhënësi. Është Allahu Ai Që sjell çdo send në vendin e vet të duhur.

72. EL-MUEHHIR – Paslënësi. Ai i Cili vonon ndonjë dënim ose ndëshkim.

73. EL-EVVELU – i Pari. Atij nuk i ka paraprirë ekzistenca.

74. EL-AKHIRU – i Fundit. Ai është i përjetshëm edhe pas shkatërrimit të gjithësisë dhe të krijesave të cilat i shpërndau në të.

75. EDH-DHAHIRU – i Dukshmi, me argumentet dhe Shenjat e Fuqisë së Tij mbi çdo gjë.

76. EL-BATINU – i Padukshmi. Atë nuk mund ta arrijnë shikimet e krijesave.

77. EL-VALI– Udhëheqësi. Ai Që kontrollon dhe mbikëqyr çdo gjë.

78. EL-MUTEALI – i Gjithëlartësuari. Është Ai i Cili është i zhveshur nga çdo përgjasim me krijesat.

79. EL-BERR – Mirëbërësi. Ai i Cili shtrin mirësinë dhe bereqetin ndaj robërve të Vet.

80. ET-TEVVAB – Pendimpranuesi. Allahu është Ai i Cili pranon pendimin e sinqertë nga robërit e Vet dhe i shlyen gabimet.

81. EL-MUNTEKIM – Ndëshkuesi. I Vetmi Që mund të ndëshkojë krijesat për mëkatet e bëra.

82. EL-AFUVVU – Mëkatfalësi. Ai që fshin gabimet dhe mëkatet. Ai që fal robërit e Tij pas pendimit.

83. ER-RREUF – i Dhembshuri. Mëshira dhe dhembshuria e Tij ndaj krijesave është gjithherë e pranishme.

84. MALIKUL-MULK – Pushtetmbajtësi. Ka fuqi dhe kontroll absolute mbi çdo gjë që krijoi.

85. DHUL-XHELALI VEL IKRAM – Atij i takon madhështia dhe nderi. I Vetmi absolut, i përsosur në cilësitë e Tij.

86. EL-MUKSIT – Drejtësidhënësi. Është i drejtë në gjykimin e Tij. Ai nuk i bën të padrejtë askujt.

87. EL-XHAMIU – Tubuesi. Është Ai që i tubon të gjitha krijesat për të dhënë llogari para Madhërisë së Tij.

88. EL-GANIJ – i Pasuri. Ai i Cili nuk ka nevojë për asgjë në Qenien e Tij, as në cilësitë e Tij e as në veprimet e Tij.

89. EL-MUGNI – Pasuridhënësi. Ai Që i jep mirësi e pasuri atij që do prej krijesave.

90. EL-MANI’U – Privuesi. Është Ai Që ndalon të këqijat dhe sprovimet duke e mbrojtur dhe ruajtur atë që do.

91. ED-DARRU – Dëmsjellësi. Me dëmin e Tij godet atë që do prej krijesave nëse ato janë mosmirënjohëse ndaj dhuntive të Tij.

92. EN-NAFI’U – Dobiprurësi. Në kompetenca të Tij është dobia, dhe i sjell të mira e dobi atij që do nga robërit e Vet.

93. EN-NUR – Drita. Allahu është dritë e qiejve dhe e Tokës.

94. EL-HADI – Udhëzuesi. Ai Që krijoi çdo gjë e pastaj i udhëzoi.

95. EL-BEDIU – Shpikësi. Krijuesi i ekzistencës nga mosqenia.

96. EL-BAKI – i Përhershmi. I Gjithmonshmi pa fillim dhe pa mbarim.

97. EL-VARITH – Trashëguesi. I Përhershmi pas shkatërrimit të krijesave.

98. ER-RESHID – Frymëzuesi. Udhëzuesi, I Urti.

99. ES-SABUR – Durimtari. Është Ai Që nuk shpejton me dënim, por shikon, pret dhe vonon, e megjithatë ndëshkimit të Tij nuk mund t’i shmanget askush që e ka mohuar dritën e Tij dhe udhëzimin hyjnor.

Advertisements

390 Responses to Emrat e Allahut.(xh.sh)

 1. ardiana says:

  shum te mir jeni Allahu ju shperbleft me gjenet edhe na bashkon me ju AMIN

 2. rukije says:

  emri rukije qka do me than ne kuran

 3. amir says:

  Selam Alekum Pershendetje Jeni Shum Mir Vec Vazhdoni Nese Ka Mundesi Emri Amir Pak Dy do Pak Detale Ama nese Do ket Mundesi Skish Cen Kec…

 4. labinot says:

  selam alejkym ALLAHU u shperbleft me xhenet e me tonat te mirat qe po munoheni per rrugen e ALLAHUT xh.sh.

 5. reufu.rahim.ajeti,ipara
  ,fundit,i,sures,tevbet.kto.cilsi.i.pershkruhen.pejgamberit.po.ashtu.nje,ajet,tjeter,allahut.ine.allahe.bi.nasi,le,reufu.rahim..dua.ta.di.si.mund,ti,ken,njerzit,cilsit,e,njejta.me.allahun.ku,thuhet,lejse.kemithlihi,shejun.kur.dihet,se,si,allahu,nuk,asht.asgj

 6. fatime says:

  zoti ju shperbleft por kisha pas deshir te di qfar domethenjie ka emri TUANA

 7. fatime says:

  nese mundeni te ma ktheni ket pergjigje ju lutem kam deshir te di per at emer nese eshte emer ne kuran dhe qfar di te thot TUANA zoti ju shperbleft me xhenet

 8. besa says:

  deshiroi te di qka do te thot emri besa nga rrjedh ky emer

 9. linda says:

  selam alejkum nese bon me dit emri lendita edhe lulzim qfar domethan nese ka munci mem tregu allahu ju shperbleft

 10. jonuz says:

  selam alejkum meshira e allahut qoft mi ju dhe familjen tuaj edhe gjith muslimanet e emri jonuz edhe shkurte aka munci mem tregu se kam deshir ta di allahu ju shperbleft me xhenet

 11. linda says:

  selam alejkum faleminderit per pergjigjje emrin lendita e kam te sakt kshtu mekan lan aka munnci nja 2 emra te djemve per foshnje cilat jan me te mir meja lan foshnjes emrin qe jan me qetap se spo mundem te gjej askund spo di qfare tja lo qe 1 muj jam duke kerku po spo mundem te gjej allahu ju shperbleft

 12. jeni te mrekullueshem zoti ju shperbleft ju keni bere qe me an te kesaj web-faqe njerezit te drejtohen ne rrugen e zotit dhe dhe ti mesojn emrat e zotit allahut dhe domethenjen e tyre.Allahu eshte i madherishem ska tjeter perveq tij ju uroj nje vit sa me te sukseshem urime viti 2009!!!……

 13. flamur says:

  zoti ju shperbleft…..

 14. Ahmed says:

  Jazakallahu hajren vllau per keto shum te mira postime Allahu xh .sh te dhasht te mirat e dunjas edhe ahiretit me selam

 15. Myrvete says:

  Selam Alekum Pershendetje Jeni Shum Mir Vec Vazhdoni keshtu.
  nese ka mundesi mem tregue emri Majlinda dhe Gentiana qfare domethenije kan.Allahu ju shperbleft me te mira.

 16. lola says:

  Selam Alekum ,All-llahu ju meshirofte dhe ju begatofte me begatine e Tij te pa fund. Emri Sabina edhe Violeta.ju Faliminderit

 17. Kaltrina says:

  zoti ju shperbleft por kisha pas deshir te di qfar domethenjie ka emri Lordijan edhe Shadan.

 18. imi says:

  selam alejkum paqja dhe bekimi i allahut qoft mbi ju dhe familjen tende poashtu ne gjith besimtaret po emri SALI,SAIM,SAMED amundesh mem tregu se kam qef te di se nuk i di koptimet e ktynev 3 emrave

 19. ardijani ul. says:

  selam.

 20. xheneta says:

  Selam alejkum nese bon me dit qfar domethanje ka ky emer”arjeta”selam alejkum

 21. xheneta says:

  Selam alejkum a mund te me tregoni qfar domethanje ka emri xhenet ju lutem me tregoni lus zotin te ju shperblej ne shkallen ma te latr te xhenetit

 22. etiona says:

  selam alejkum allahu ju shperbleft me tmira se po beni nje pun shum te mir se vertet do nuk e dim se qfar domethan emri jon qe ikemi e emri ETIONA edhe ERBLINA qfar domethan selam alejkum allahu ju shperbleft

 23. zuka says:

  a din naj kush me gjet nje emer djali musliman kush mundet me gjet Zoti e shperbleft

 24. linda says:

  selam alejkum me fal emri BLERTA qka do me than edhe aosht emer i mir per fej islame aduhet tja lo vajzes emrin BLERTA

 25. agnesa says:

  selam alejkum un i besoj veq allahut se e di se ska tjeter veq allahue xh.sh. dhe qe ajo ose aji qe ben mir alla ja shperblen dhe se allau ate/a e dergon rruges se gjenetit prandaj ne duhet ti besojm allahut sepse vetem aji esht ne kete bot dhe se mrekullit e tij jan te medhaja po qfar do me thanje ka emri njomza, a mundeni mem tregu

 26. miranda says:

  selam alejkum a ka mundesi me dit miranda a asht ne kuran une e kam kerkuar gjithkund por nuk e kam gjet nese ka mundesi mem tregu

 27. riad says:

  selam alejkum a ka mundesi me dit se qfar kumptimi ka emri Riad

 28. bekim says:

  emri im bekim a gjindet kun

 29. vlora says:

  heyyy ktoo jan shum te mira allahu xhenet shu ai ehst krimi jon m i madh heehh uhuhuh allahu im i dashur zoti im i dahsur kurani im i dahsur tugn paqim qaooo Alllahuuuu Zootiiii M7uhamed eresulolla Kurani qaoo klm shiumi

 30. arjeta says:

  selam alejkum a kish pas mundesi mem tregu qfar domethenje ka emri arjeta ju pershendes perzemersisht.

 31. nefail says:

  une ket emer e du shum emrin esmer dhe preferoj qe gjithkush tja len ket emer emer vajze ajlin tung ju dua nga zemra puqqqqqqqqq nefa

 32. pemba says:

  madherone allahun te gjithe sepse ai eshte krijuesi jone

 33. labinoti says:

  Allahu ju dhente te mira ty dhe te gjithe muslimaneve per pune tende

 34. arta says:

  allahu është kriuesi yn
  vetem un dua te pys se qfar domethenje ka emri im arta
  dhe dua ta di a është emër mysliman

 35. Fitore says:

  A bon me dit se qfar domethanie ka emri Tuana

 36. Fitore says:

  e emri Ulinda qfare domethenie ka

 37. Fitore says:

  Faleminderit.All-llahu ju shperbleft

 38. linda says:

  a mos esht emri tuana shiu i par ne gjenet

  • Malik says:

   Es-selamu Alejkum gjithve
   po moter e dashur edhe une ashtu kam degju se e ka kuptimin emri tuana dhe me emer te All-llahut do e pergezoj femijun tim ashtu

 39. donika says:

  selam alejkum dua te pyes se femrat kur fillojne namazin a duhet te kendojne ezanin ose ikametin?

 40. donika says:

  AdmiN :Femrat ne fillim te namazit nuk kendojne as ezan e as ikamet.

  faliminderit shume All-llahu xh.sh ju shperbleft me xhehnet ty edhe te gjithe muslimaneve

 41. shkurte says:

  emri meris a eshte emer musliman dhe qfar kuptimi ka allahu ju shperbleft me te mira gjith muslimanve

 42. erodita says:

  pyetja ime eshte qe emri “visa” qfar kuptimi ka nese ka mundesi mem tregu

  • AdmiN says:

   Nese keni emrin e plote ndoshta mund tu ndihmojme por ne kete menyre kuptimin e ketij emri. Visa na del perpara vetem ne karta krediti Visa.

  • besarta says:

   selam
   pytje ime eshte emri Tiara a eshte emer musliman dhe qfar kuptimi ka,sepse me pelqen si emer per beben time po gjithashtu kam deeshire qe emri te jete musliman prandaj te pyes
   gjithe te mirat

   • AdmiN says:

    Tiara eshte kapelja e Papes (ajo qe vendos ne koken e tij e cila eshte tre kateshe.) gjithashtu kete si veshje e kan perdorur mbreterit Iranian ne kohe te vjetra.

 43. leorent says:

  eselam alekym leorent sylejmani a eshte emer mysliman dhe qfar kuptimi ka’h

 44. Drenusha says:

  Pershendetje.Nese ke mundesi te me tregosh emri Rubina eshte mysliman

 45. kaltrina says:

  pershendetje nese ka munsi mem tregu qfar domethanje ka emri KALTRINA

 46. qlirimtare says:

  emri QLIRIMTARE ka domethenje shum te madhe per qlirimin e kosoves ose per qlirimin e ndonje vendi shum njerz pa qlirimit ngjesin emrin qlirimtare pas jan qliriue nga lufta e keq mua:une kam qen e vogel shum familja ime nekosov kan jek shum ne luft dhe une kam lindur midis dy luftrave dhe familja ime ka vendos me ma ngjit emrin QLIRIMTARE SYLA

 47. leorent says:

  selam elejkum emri bahrije a asht emer musliman dhe qfar domethenje ka

  • AdmiN says:

   Alejkum selam. Emri Bahrije eshte me origjine nga Arabe qe do te thote: “1. Eshte nje nga vendet Burimore te shkretetirave ne Egjipt, pra nje nga vendet me te bukur ne ate shkretetire. 2. Zemer gjere, bujar sikur ato vende burimore qe perbejne token pjellore te asaj zone.

 48. erdi says:

  selam alejkum . qka i bjen emri erdi . esht ne kuran por qfar domethenje ka ky emer . faleminderit per mirkuptim .

 49. kaltrina says:

  selam alejkum qfar do te thot emri ALBINA

 50. ardiana says:

  ju pershendes shum Allahu ju shperbleft kam deshir te di a eshte gjunah me i permend emrat e Allahut ose mi lexu kur femrat jan me mistracione

 51. ardiana says:

  ju pershendes shum Qfar domethanje ka emri ARBA

 52. aulon says:

  selam alejkum ne synet te qdo namazit ditor kur te bjen ne sgjede dhe thua suphane rabia la 3her masandej i lutesh zotit per qdo deshir aa esshte keshtu ju lutem pergjinu putjes sim dhe me trego a muj mu lute ne sgjede

  • AdmiN says:

   Alejkum selam: Ne sexhde gjate namazit perveç Subhane ribbijel a’la qe e thoni tre here gje tjeter nuk mund te luteni. Por nese doni te luteni ne sexhde atehere shkoni ne sexhde jashta namazit dhe beni lutjen qe doni. Mbetshim me selam

 53. dijana says:

  qfar domethanje ka emri AJLA ju pershendes jen shum te mir

 54. drilon says:

  selam alejkum emri SHEMSIJE qfar kuptim ka

 55. adonis says:

  selam alejkum nese ka mundesi mem tregu se qka domethen emri “adonis edhe besart”
  mundesisht mem tregu domethenejn e qytyneve dy emrave ju pershendes

 56. qendresa says:

  selam alejkum, emri qendresa qfar kuptimi kaa

 57. shkurta says:

  selam alejkun nese ka mundesi a mund te me tregoni domethenien e emrit shkurta dhe a eshte emer musliman

 58. denis says:

  ALLAHU ESHT I MADH DHE NE TE GJITH DUHET TE BESOJM NE TE ALLAHU ESHTE I MADH
  DHE NE JEMI ROBT E TIJ

 59. shefkie says:

  selamun alejkum, deshiroj ta di kuptimin e emrit tim, SHEFKIE, ju lutem…

 60. rita says:

  emri TUANA a eshte emer musliman

 61. drenusha says:

  a jon te gjith emrat Mysliman edhe ne KURAN

 62. drenusha says:

  a bon edhe nese nuk eshte ne KURAN por eshte emer Mysliman me ia ngjit emrin

 63. aslan says:

  Eselamu elejkum,Me intereson diqka per 2 emna,,,,,allmir edhe valton,,,,a muj me ja lan djalit a jooo,,,,juf lutna mem kallzu

 64. colja says:

  selamu alejkum.deshta nje pytje,dua ta di emrin ,,ERIS,, a ban me ja lan djalit tem,tash edhe pak lindi bana nan per her te par,e me pelqen ky emer,deshta me dit se a eshte me emer musliman,edhe qfar domethanje ka,tung ju pershendes shum,klm

  • AdmiN says:

   Alejkum selam. Ne rradhe te pare u kerkojme ndjese per vonesen. Emri Eris eshte me origjin Franceze dhe kuptimin e ka i mençur. Por une do tu kish keshilluar ti vendosnit emrin Enis i cili e ka kuptimin i dashur dhe eshte emer mysliman.

 65. jeta says:

  Desha te dije kuptimin e emrit Ulsa si dhe a eshte emer Mysliman faleminderit

 66. selam alejkum,deshiroj te di se cili nga keta emra mund tja la femis tim te par dhe ajan mysliman apo qfar domedhenje kan.LEART DENIS BLEDIAN si dhe te vajzave SYARTA RINESA DORINA pres pergjigjjen me pa durim:ALLAHU ju shperbleft

  • AdmiN says:

   Alejkum selam. Nese doni pa tjeter ti vendosni njerin prej ketyre emrave femijeve nuk mund te themi se keni zgjedhur emra mysliman. Por nese na thoni qe ne duam te zgjedhim nje emer mysliman atehere mund tu japim ndonje emer te ngjashem me keto qe kane kuptim. Denis vjen nga fjala deniz qe do te thote det, Bledian eshte emer Shqiptar ndersa Leart eshte nje emer i ardhur nga gjuha Farnaceze. Syarta eshte emer shqip i bukur mund te perdoret, Rinesa nje emer Italian, Dorina po perseri emer i hershem shqip.

 67. ju falenderoi shum per pergjigjjen qe mkeni dhen.Po me gjith deshir do te doja te ma zgjidhni nje emer mysliman te ngjashem me keta por ta di edhe domethenjen e emrit se edhe nje muaj do behem baba e kam deshir qe fmiu im te ket nje emer te bukur.ALLAHU ju shperbleft

 68. zara says:

  selam alejkum deshiroj te di per tre emra nese ka munsi mem tregu qfar emra jan MERT , SURI dhe ALSONA ALLAHU JU SHPERBLEFT ME TE MIRA .

  • AdmiN says:

   Alejkum selam. Emri Mert eshte emer Turk dhe e ka kuptimin “i drejte, qe mban fjalen” Suri eshte emer qe eshte perdorur ne periudhen Osmane qe do te thote ” figura ne paraqitje, pra ne dukje jo origjinale” Ndersa emri Alsona eshte emer me prejardhje Angleze.

 69. rina says:

  emri Ardiana qfar domethenje ka

 70. ledri says:

  Selam Alejkum desha te jem i informuar per kuptimin e emrit Erisa si dhe a eshte emer Mysliman apo jo.Nese nuk eshte a mund ju te me tregoni disa emra Mysliman per vajza.

 71. ramush says:

  ju falemnderoj per ket faqe

  • aziz says:

   selam alejkum a eshet gjina me ja lane emrte shqipe po qe nuk jane nashta muslimane deshta me dite erblin a eshte emer muslimane eshe nese ka mundesi me mi dhane nje 3 a 4 emra muslimane per djem ju faleminderit

   • AdmiN says:

    Alejkum selam. Eshte e papelqyeshme nese femijes i vendosim nje emer qe nuk eshte i tradites myslimane ky emer qofte Shqiptar apo me origjine Arabe. Tek vendosja e emrit duhet te kemi parasysh thenien e Pejgamberit a.s ku thekson se femijes vendosni nje emer te bukur qe ai kur te rritet te jene krenar me ate emer. Pra duhet te jete emer me kuptim te bukur.

 72. ramush says:

  a keni mundesi te me gjeni ndonje emer per vajz qe eshet ne kuran emer i shkurt edhe kam deshir ta di emri isra a eshet ne kuran
  flm

  • AdmiN says:

   Emri Isra kalon ne Kur’anin Famelarte ne Suren Isra ajeti i pare:Pa të meta është Lartmadhëria e Atij që robin e Vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit (prej Qabes) gjer në Mesxhidi Aksa (Bejti Mukaddes), rrethinën e të cilës Ne e kemi bekuar, (ia bëmë këtë udhëtim) për t’ia treguar atij disa nga argumentet Tona.Vërtet, Ai është dëgjuesi (i fjalëve të Muhammedit), pamësi (i punëve të Muhammedit).

   Pjesa me te zeza eshte kuptimi.

 73. lira says:

  jam te prit vajzen e par me lind e hala nuk kam vendos per emer me ndimoni ju cili emer eshet ma i mir tuana isra erina elona irena cili eshe ne kuran se nuk po ja di te gjithve domethnejen faleminderit zoti ju shperbleft

  • AdmiN says:

   All-llahu ua lehtesofte lindjen dhe u shpetofte te dyjave sebashku. Emri Tuana nuk permendet ne Kur’an por eshte emer mysliman (pika e ujit e para ne xhennet) emri Isra kalon ne Kuran ne suren Isra ajeti 1 “Pa të meta është Lartmadhëria e Atij që robin e Vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit (prej Qabes) gjer në Mesxhidi Aksa (Bejti Mukaddes), rrethinën e të cilës Ne e kemi bekuar, (ia bëmë këtë udhëtim) për t’ia treguar atij disa nga argumentet Tona.Vërtet, Ai është dëgjuesi (i fjalëve të Muhammedit), pamësi (i punëve të Muhammedit).
   Pjesa me te zeza eshte kuptimi.

   ndersa emrat tjere nuk jane mysliman.

 74. tung nga leti ju pershendes,kam deshir te di emri donart qfar domethenje ka po ashtu dhe emri melisa a jan emra shqiptar apo mysliman?a mund te ja la fmis tim njerin prej ktyre emrav ose mi thoni ju dy emra te bukur mysliman.Allahu ju shperbleft me te mira

  • AdmiN says:

   pershendetje: asnjeri nga emrat qe na keni shkruar nuk jane mysliman. Neve u sygjerojme emrat: Ruvejda (Fuqi e fshehte e All-llahut xh.sh) dhe Rejan (Dere xhenneti ku do hyne agjeruesit)

 75. blerta says:

  desha te dija kuptimin e emrit Iguana dhe a eshte emere musliman a jo klm

 76. lira says:

  po ju shkruaj po ende nuk ma keni dhen pergjigjejen jam duke pritur me lind vajzen e par dhe kam deshir tju pyes per emer cili emer eshsht me i mir dhe qfar domethneje ka tuana isra elona erta erina irena

 77. l says:

  po e pres nje pergjigje

 78. ramush says:

  flm shum zoti ju shperbleft a ban me ja lan qet emer

 79. blerta says:

  nese bon me i kthy pergjigjjet per emrin Iguana

  • AdmiN says:

   Iguana eshte emri i nje kafshe qe jeton ne pyjet tropikale ne Amerike ndryshe quhet dhe Hardhuce Indiane. Ndersa per emer me duket se ua derguam se si mund te transformohet. Faleminderit

 80. lira says:

  ju pershendes poe pres nje pergjigje nese keni mundesi te me ndimoni
  nese mundeni

 81. lira says:

  ju falemenderoj shum zoti ju rujt juve edhe te gjith

 82. l says:

  ju faleemenderoj per keta emra te bukur dhe kam deshir ta di a eshet gjynah me lan emra qe nuk jan musliman

 83. i says:

  thenks per te gjitha

 84. jeta says:

  Mfalni a mund t eme tregoni kuptimin e ketyre emrave dhe te me shkruani per se cilin nga ta Diesa,Luesa,Riona,Viola dhe se a jon emra Mylsiman apo jo

 85. lazime says:

  me fani ju lutem desha me dit emri lazime a esht emer musliman dhe qfar kuptimi ka

 86. ARLINDA says:

  selam alejkum nese ka mundsi me dit emri alon a eshte emer musliman edhe dmth,sepse askund nuk pe gjej.nese ka mundesi mem tregu domethanjen edhe nese ka mundesi mem ma tregu ndonje adres per emra djemve musliman sepse kismet shpejt behem nene.flm gjith te mirat Allahu ju shperbleft

 87. lazime says:

  ju falemenderit shum per pergjigjen

 88. egzona says:

  selam ajlekum me falni po qfar do te thot emri Tuana po e degjoj kohve te fundit shpesh zoti ju shperbleft

 89. lira says:

  flm shum nga ju un kam lind vajz emrin ja kam lan tuana kam marr ndim nga ju flm zoti ju shperbleft

 90. Remzi says:

  S. A.
  Nese ka mundesi tme tregoni emri Erina cfar kuptimi ka dhe a eshte emr musliman

 91. r says:

  ju falemenderoj per ket faqe jeni shum te mir dhe na ndimoni per emra

 92. jeta says:

  do te deshiroja ta dija kuptimin e emrit diola edhe si pas jush a mund ta vendos kete emer sepse me pelqen shum

 93. jeta says:

  a ka mundesi me kthy pergjigjjen sa me shpejt sepse me duhet

 94. nita says:

  ju lutem te me trgoni disa emra me kuptim kuranor per meshkuj ju faleminderit shum

 95. jeta says:

  Ateher pasi emri qe me pelqeu nuk mund ta vendos a mund te me tregoni ju nje emer mysliman te bukur dhe te shkurter faliminderit

 96. gentiana says:

  selamu alejkum a ka mundesi se qfar domethenje ka emri gentiana

 97. alma says:

  dua ta di se qfar domethanje ka emri alma

 98. Jeta says:

  Selam alejkum, po me vjen mire qe paska nje web site te tille ku mund te marrim sqarime ne lidhje me emrat qe do ju vem aatyre qe do te vin ne kete jete. Nese mund te me tregon a eshte emer musliman emri Tiara apo qfare domethenie ka. Ju pershendes dhe ju uroj qdo te mire.

 99. g says:

  eselamu alejkum jam e interesume me dit per emrin ernes a asht ne kuran se e kam gjet ne internet dhe thot se asht emer musliman po dashta me dit a asht ne kuran dhe qfar domethenje ka zoti ju shperbleft

 100. selam alejkym a ka mundesi mem tregu se emri flamur a esht emer ne kuran

 101. selam ajkym a mundesh mem tregu se emri dijesa a esht ne kuran dhe a esht emer musliman

 102. nisi says:

  pershendetje deshta te di kuptomini e emrit Adonis dhe kuptimin e emrit Adola dhe a jan emra musliman ju lutem me tregoni

 103. toti says:

  nese ka mundesi te me tregoni per emrin tara qka do me then flm shummmmmmmmmm

 104. TEUTA says:

  Selam Alekym ju lutem te me tregoni per emrin TIONA qfar kuptimi ka ju pershendes ju lutem tregomni

 105. toti says:

  si poe kaloni me ramazan

 106. nisi says:

  ju lutem me tregoni qfar kuptimi kan emrat Adonis dhe Adola,a jan emra musliman

 107. vlora says:

  alejkum.selam.kisha.pas.deshir.mema/dregu/ni/emer/musliman/te/djelve/se/nuk/po/di/vet/ju.faleminderit

 108. vlora says:

  vlora.m.arigo@hotmail.com…alejkum.selam.emri.Ensar.edhe.Dijari.ajan.musliman.edhe.qfar.kuptimi.kan.ju.kisha.lut.mema.kthy.pergjigjjen

 109. selam alejkum,un vetem deshta te ju falenderoi shum qe mkeni ndihmuar ma keni zgjedh emrin rejan per djalin tim,falemderit shum allahu ju shperbleft

 110. SHUKRIJE says:

  PERSHENDETJE, FALEMINDERIT PER KETO INFO, QE NA I JEPNI KETU, UN KAM NJE LUTJE PER JU TE ME NDIHMONI ME DY EMRA NJE NJE PER VAJZ NJE PER DJAL, SEPSE AKOMA NUK E DI GJININ, JU KERKOJ QE DY EMRA MUSLIMAN NGA JU, DHE MUNDESISH QE TI DERGONI NE KET E-MAILIN PRIVAT, ZOTI JU BEKOFT

 111. toni says:

  selam.a ben me dite qka demethen emri ”arta”.

 112. festa says:

  pershendetje a bon me m treguar qfar kuptimi ka emri ganimete

 113. vali says:

  mirdita ju lutem a mund te me tregoni se qfar kuptimi ka emri rimesa dhe emri rijad

 114. jeta says:

  ju pershendes edhe me vjen mir qe ju ndimoni per emra

 115. merita says:

  Pershendetje, i lexova te gjitha komentet dhe pash shume emra te bukur myslima dhe deshiroj te ju pyes per disa emra qfare kuptimi kan nese keni mundesi mem tregu se du nje emer mysliman per djalin tim qe do te lind edhe 1 muaj: DIAR apo DIJARI, ERDI,AMMAR dhe AJAN. Ju falenderoj per mirekuptim Zoti ju shperbleft.

 116. Baki says:

  Emri El-Melik osht emer ne Kuran, a bon Malik me ja lon emrin fmis pa El-

 117. Beni says:

  Selam Alejkume allahi te shperblevte ne gjdo hap te jetes ty edhe te gjithe Nimetin E H,Muhamedit xheleshan e hu.

 118. ardiana says:

  selam jam e interesuar ta di qfar domethanje ka emri anaidra dhe anaida ju lutem me pergjigjuni sa me shpej ALLAHU JU SHPERBLEFT

 119. advije says:

  po du nje emer tmir me gjet te femrave bre na ka lind nje fmi qe sa vjet 10 fmi ska pas po don me ja lan nje amemr tmir heheheh

 120. jeta says:

  pershendetje per te gjith ju qe ekni hap ket faqe e po na kshilloni per emra

 121. dija says:

  a eshte emri reis emer musliman

 122. enver says:

  Selam Alejkume AdmiN
  a ka munsi emrin denis me dit domethanjen dhe a gjinet ne kuran f.l.m…

 123. furkan says:

  selam alekum jam furkani kam deshir ta dij se a osht emri im musliman FURKAN faliminderit per mir kuptim

 124. enver says:

  selam alekum a asht gjyna emri deniz altin dhe mineta emer vajze a jan gjyna

 125. dija says:

  Selam alejkum
  ju pershendes juve jeni te mrekullueshem deshta me ba nje pyetje edhe nja tri jav behem me femij e po kam deshir me ja lan emrin mysliman jetoj ne gjermani e deshta me dit emri DONES edhe JONAS a jan mysliman edhe qfar kuptimi kan.

 126. rami says:

  nje faqe interesante per mua shum

 127. melihate says:

  SELAM ALEJKYM jam nje nene tash edhe pak do te me shperblej allahu edhe me nje djal kisha dasht shum te di per emrin e ti ju lutem nese mundeni te me pergjigjeni djali i madh e ka emrin DIART kam hulumtu shum per ket emren edhe e kam gjet se esht emer turk edhe arab por edhe shqiptar ka me ket emer por une e kam gjet se esht musliman nuk e di sakt a esht apo jo, e keti te dyt i kam dy emra DION,edhe ,DONART, kisha pas deshir te di a ban me ja venu njerin prej keti emri,ALLAHU ju shperbleft me te mira SELAM ALEJKYM

  • AdmiN says:

   Alejkum selam moter e nderuar! All-llahu xh.sh t’i ruajt dhe t’u dhente jete te hajrit femijeve tuaj gjithashtu dhe gjithe familjes tuaj. Emri i djalit te madh nuk figuron ne listat e emrave as turq dhe as arab. Per me teper ne une bera nje kerkim ne shume motorre kerkimi ne internet dhe nuk rastisa ne anje vend. Persa i perket dy emrave qe me keni derguar per djalin qe All-llahu xh.sh inshall-llah ta lind shendosh dhe u shpeton te dyve. Emri dion reflekton ne emra e vjet Grek ndersa emeri Donart eshte nje nga familjet Britanike. Shkurtimisht asnjeri nga emrat nuk ka prejardhje Myslimane.

   • arjetaaa says:

    Selamun alejkum…Desha tju pys emri ARIJETA qfar dmth ka..?
    Dhe a eshte emer muslimane…pergjigje ju pres..

   • AdmiN says:

    Alejkum selam. Emri Arjeta eshte emer shqiptar. Kuptimi i tij eshte (Jete lumtur).

 128. AdmiN says:

  Pershendetje! jo nuk jane gjynah ti perdorni.

 129. melihate says:

  Faleminderit shum per pergjigjejen qe me keni dhen,All-llahu xh.sh ju shperbleft per mundin tuaj , nese keni mundesi me postu ndonje emer musliman per djem qe esht i bukur ndoshta e gjej zgjedhjen e emrit, Selam Alejkum

 130. vlora gjermani says:

  selam jam nan e 2 fmive dhe deshta ta di se emri ensar qka dmth edhe a kam te drejt qe ja kam emru djalin me ket emer apo kam hi ne gjyna allahu ju shperbleft me gjenet edhe pres pergjigjje sa me te shpejt nese muni se jam shum e deshpruar

 131. vlora gjermani says:

  po a eshte emri ensar ne kuran a eshte emer islam musliman arab apo qfar emri eshte

 132. ardiana berisha says:

  Selam Alejkum jam ne mujin e 8 te shtatzanis i kam bineq njera eshte vajzë e tjetra bebë nuk po i dihet gjinija po ju lutem nese muneshe me mi tregu disa emra qi jan te bukur dhe qe jan musliman edhe me kan sa me te shkur ju pershendes prap dhe Allahu ju shperbleft

 133. vlora gjermani says:

  ju pershendes me pershendetjen selam e vajzes emrin eliesa qe e kam emru a eshte emer i mir edhe pse kam degju se emri eliesa eshte ne kuran apo

 134. ardiana berisha says:

  une jam ardiana berisha ju lutem pergjuni pytjes sim sepse kam nevoj me mi tregu disa emra per femit e mi ju lutem pergjigjuni

  • AdmiN says:

   Alejkum selam moter! Emra per vajza: Esma, Humejra, Rejana, Firdevs, Eljesa, Kevther, Ruvejda, Selma, Rumejsa,
   Emra per djem: Enes, Omer, Ahmed, Unejs, Fatih, Elmetin, Elsaid.

   Shpresoj tu pelqejne emrat.

 135. Lukman says:

  Selam Aleikum
  Nese ka mundsi me me tregu emri Ajan , kuptimin, ne disa faqe eshte Dhurate e zotit kurse prej njerzve qe e dijn Arabishten , thon se ka kuptimin ” I ligsht , i Dobt…
  Nese ka mundsi me me tregu se cili eshte kuptimi ivertete dhe se ku gjindet apo a gjindet ne Kuràn
  Pershendetje e falemnderit shum

 136. aferdita says:

  Eselam Alejkum jam ne mujin e tet te shtatzanis i fali 5 koh namaz po tash qe jam shtatzan i fali sabahun dhe akshamin komplet kurse drek dhe ikindi i fali vetem farzin kurse per jaci e fali farzin synetin e mram dhe salati vitrin a eshte gjynah ne jaci kur nuk mundem me fal vetem farzin ju lutem me pergjigjnu ne pytje sepse nuk pata ide kujna ti drejtohem ju pershendes Allahu ju shprbleft

  • AdmiN says:

   Alejkum selam. Allahu xh.sh jua lehtesofte shtatezanine dhe nje lindje te lehte. Ne namazin e jacise mund te falni vetem farzin dhe namazin e vitrit mund ta falni gjate nates nese e keni me te lehte, nese jo atehere duhet ta falni pas farzit te jacise. Allahu ju nderofte.

 137. idris says:

  selamu alejkum desha te pyes se a eshte emer i bukur ebrar edhe qfar perkthimi ka nese mundet selamu alejkum

 138. melihate says:

  selam alejkum,kam nje pytje nese kishi mujt me mu pergjegj, emri erdi esht nuk kuran apo edhe a ban me ju vnu femijes ky emen a esht i pershtateshem. Allahu ju shperbleft me te mira pershendetje

 139. vlora gjermani says:

  fml shum per pergjigjjet e allahu ju shperblef me gjenet

 140. remzi says:

  nese ban mem tregu qka do te thot emri remzi oak me gjersisht flm selam alejkum

 141. besniku says:

  eselam alejkum desha ta di emrat Rona Rita dhe Roni qfar dmth kan ju lutem pergjigjuni pytjes sim sa ma shpejt qe mundeni sepse po pres te behem baba dhe jan dy beba dhe desha ti pagzoj me kta emra ju faliminderit

 142. besniku says:

  ESELAM ALEJKUM jan ne pritje te behem baba i dy bebave po gjinin nuk po mujn me dit doktoret po veq ishalla te shendosh me intereson emrat Rona Rina dhe Roni qfar dmth kan ju pershendes Allahu ju shperbleft

 143. ardiana says:

  Eselam Alejkum desha te di kuptimin e ktyre emrave Rona RINA dha Roni ju lutem pergjigjuni pytjes sime Allahu ju shperbleft

 144. fidaim says:

  selam alejkym kam deshir ta qka dote thojn kta dy emra dhe amuj meju lan femijev te mi ajan musliman ajo MERIS DHE MERISA ZOTI JU SHPERBLEFT

 145. Arton says:

  Eselam Alejkum deshta te pys qfar kuptimi ka emri Aulon dhe Raonar, dhe a jan emra muliman. a mundem te ja la emrin fmis tem njanin emer prej ktyne dyve
  flm per mir kuptim

 146. zymeri says:

  selam aleikum a jeni mire a po lodheni une ju uroj per punen qe po beni ju falemniderit per kto gjera shume me rendesi ne kemi nje foshnje te vogel une jam migja i saj e cila tani mabn emrin ELIESA nese mundeni te me tregoni a eshte emer ne kuran edhe cili eshte kuptimi i keti emri se po du me dite edhe pse une vet e kam zgjedh kam ndegju qe eshte ne kuran edhe vendosa ata me pelqen jena musliman ishalla don zoti per qdo dite shtohen musliman ne krejt rruzullin toksor se me e mir se feja e muslimanit ne bote nuk ka me teper skam qka nese eshte e mundur kete mem tregu ju uroj suksese

 147. nese ka mundesi emri |rubin edhe aldion a jane musliman,a ben me emru femmijet me keta emra.Allahu te shperblefte,

 148. aferdita says:

  a mundesh me mi tregu disa emra musliman per djem nese mundesh..

 149. kaltrina says:

  mendoj se ket prgram esht mi miri
  ne bot

 150. ardiana says:

  selam alejkum tash qi 1 jav i kam lind dy vajza po a muj me than dov arabish keto dit si psh taspidoven e di per mendesh ose ndonje dov tjeter ju lutem me jepni pergjigjjen sa me shpejt Allahu ju shperbleft

  • AdmiN says:

   Alejkum selam. Po mund te kendoni lutjet qe dini permendesh, nuk ka ndonje problem. Allahu u dhente shendet, begat, e nje jete te denje ndaj islamit femijeve tuaj dhe juve.

 151. ardiana says:

  o faliminderit shum per pergjigjjen Alluhu ju shperbleft shum me ndihmut

 152. toni says:

  selam alejkum deshta te pys per dy emra, per emrin Dafina dhe Bledian qfar kuptimi kan dhe a jan emra musliman/shqiptar? pres pergjigje,,,flm per mir kuptim,Allahu te shperblefte.

  • AdmiN says:

   Alejkum selam. Emrat qe keni pyetur jane te dy emra shqiptare por nuk mund te themi qe jane emra mysliman. Emri Dafina eshte emer i nje bime ose luleje ndersa emri Bledian eshte nje emer Ilir pra Shqiptar.

 153. edona says:

  selam alejkum ju pershendes nga zemra dhe allau ju shperbleft per mundin tuaj qe po e bani,kam nje pytje ju lutem nese mundeni te me pergjigjeni me shpejt,emri diamant a ban ti lihet femijes, úne kam pyt shum per emra dhe me kan then se ti gjith emrat nuk gjinden ne kuran po esht me rendesi qe femijes ti lihet emri me nje kuptim te mir por ju lutem kisha dasht shum te me pergjigjeni a ban ky emer pres pergjigjejen tuaj falemiderit shumm

  • AdmiN says:

   Alejkum selam. Ju falenderojme per fjalet e mira qe na keni shkruar. Emri Diamant eshte i njejti me emrin Xhevahir qe kane te njejtin kuptim pra. Jo te gjithe emrat mysliman jane te permendur ne Kur’an sepse nese do te ishte ashtu te pakten duhet qe te gjithe emrat e Pejgambereve te permenden aty te cilet jane 128000 ose sipas nje transmetimi tjeter 228000 Pejgamber. Ne Kur’an jane permendur vetem 28 prej tyre. Emri ka rendesi te kene kuptimin e bukur dhe femia kur te rritet te kene krenari per ate emer qe ka. Ky emer mund ti vendoset per derisa ky ka nje kuptim te bukur. Ju faleminderit

 154. elmedin says:

  Selam Alejkum ju pershendes deshiroi te di se A eshte emri Alisa mysliman dhe qfar kuptimi ka ai tung ju pershendes

 155. merita says:

  Selam Alejkum ju pershendes nese ka mundesi ju kisha lutur te me tregoni domethenjen e emrit ANIS dhe Anik dhe a jane emra mysliman a mund ti emeroj femijt qe do te me lindin flm

 156. edona says:

  ju faleminderit shum per pergjigjejen qe me keni dhen, Allhu ju shperbleft me gjenet dhe me gjitha te mirat faleminderit shum qe po gjeni koh edhe per neve qe po na e letoni pak me mendimin tuaj ju falenderoj shum allahu ja u ktheft me te mira ju pershendes

 157. ibrahim says:

  SELAME ALEJKU ju pershendes nga zemra une du me ta ba nje pytje emri ERTA.ERINA. a jone muslimane dhe a bone me ja lane vajzez ju faliminderi per kuptime dhe ndihim shume ALLAHU JU SHPERBLEFT.

  • ibrahim says:

   ibrahim :
   SELAME ALEJKU ju pershendes nga zemra une du me ta ba nje pytje emri ERTA.ERINA. qfare kuptime kane a jone muslimane dhe a bone me ja lane vajzez ju faliminderi per kuptime dhe ndihim shume ALLAHU JU SHPERBLEFT.

 158. aziz says:

  selam Alejkum faleminderite per pergjigje shum pasi po deshka me ja lane emer me demethanje te bukur emri erblin qe do te thote era e blinit a eshte emer i buker a bone me ja lane femijes edhe pes nuk kam mujte me gjete a eshte muslimane qka mendoni faleminderite shum

 159. Mema says:

  Selam Alejkum! A mund te dini se qfar domethenie ka emri NINA,une ne webe te ndryshme po e gjej se eshte musliman dhe ka dhehtnjen E KENDSHMJA?
  Allahu e di me semiri.

 160. Rauf says:

  a e di najkush emrin e 100 qe osht sirr

 161. Ibrahim says:

  Selam alejkum mundesisht ma dergoni duane me rastin e vendosjes se emrit te femijes.Zoti ju shperblefte.

 162. sejhan says:

  selam’u Alejkym deshta me ba ni pytje une spo muj kerkun me gjet a asht emri sejhan emer muslim edhe qfar domethanie ka nese kish pas mem tregu dikush allahu shperbleft

 163. ibrahim says:

  ibrahim :

  ibrahim :
  SELAME ALEJKU ju pershendes nga zemra une du me ta ba nje pytje emri ERTA.ELVISA. qfare kuptime kane a jone muslimane dhe a bone me ja lane vajzez ju faliminderi per kuptime dhe ndihim shume ALLAHU JU SHPERBLEFT JU LUTEM QE KISHI MUJTE ME MA KTHY PERGJIGJEN SA MA QPEJTE PO VYEN JU FALIMINDERIT PER KUPTIM
  .

 164. aziz says:

  selam alejkum deshta me dite qfare domethanje kane emrate eltion dhe blijon faleminderit

 165. Gylser says:

  S.A Deshta te pyes per emrin Altin, cfar domethanje ka dhe a esht emer musliman?

 166. Joni says:

  qfar domethonje ka fjala jon dhe aksa

 167. Joni says:

  qfar domethenje ka fjala aksa dhe jon

 168. halime says:

  selam alijkum nese ka mundesi emrin halime mem tregun pak ma shum se qfar domethenje ka ju lutem

 169. jasmin says:

  selam alejkum fal zotit edhe 1 muj duhet me me lind ni vajz vetem desha me dit emri ERINA a eshte emer musliman a mundem me e emreuar femin me emrin ERINA faleminderit pres pergjigje

  • AdmiN says:

   Alejkum selam emri erina eshte nje emer qe vjen ne disa menyra te ndryshme. sipas fjaloreve te emrave ky emer mund te vije si Ervina, Ereina, Ariana etj…. Ky emer nuk eshte nje emer me prejardhje Islame. Por ne vend te ketij emri do ju sygjeroja emrat Elmedina, Eda, Ruvejda, Rejhana.

 170. shkodran says:

  kam deshir ta di kuptimin e emrit tim jo vetem si qytet i shqipris por me shum

 171. fikret says:

  ju lutem nese keni mundsi te na tregoni emri EDIAN A ESHT EMER MUSLIMANI zoti ju shperbleft

 172. fidaim says:

  selam alekym po pres nje femi dhe xhinin nuk edi po kam deshir nga tmi shkruni disa emra fermrash dhe mashqish musliman faleminderi nga ju paqja dhe meshira allahut qafshin mbi ju FIDAIM THAQI

 173. eli says:

  selam alejkum.jam me 9 muj shtazan ende nuk kemi gjet e,en per djal por kam 2 emra qe me pelqejn Bledian ,aurel a esht lejushme ne fejen ton te la njerin prej emrav

  • AdmiN says:

   Alejkum selam, Allahu jua lehtesofte lindjen dhe u shpetofte te dyve. Emrat qe keni pyetur nuk jan emysliman. nese doni sygjerim mund tu japi emrat Rejhan, Rijad, Unejs, Enis.

 174. ardiana says:

  ju pershedes i fali 5 koh namaz rregullisht po nga ni her kur nuk kam mundesi me fal 1 koh te namazit psh dreken po kur te fali ikindi a muj me fal kaza ni her dreken tani ikindi ju lutem e pres pergjigjjen tuaj ju faliminderit ALLAHU JU SHPERBLEFT

  • AdmiN says:

   Namazin e drekes mund ta falni kaza vetem 45 minutat e para te kohes se namazit te Iqindise, pas namazit te iqindise eshte e pa pelyeshme te falet. Nese nuk arrini ta falni dhe ne kete kohe atehere duhet ta falni pasi te kaloje koha e namazit te iqindise, pra ne kohen e akshamit ose te jacise. Mbetshi me selam.

 175. enver says:

  a esht emri ” Alan” emer qi munet me pas muslimani

 176. AdmiN says:

  Alejkum selam, emri aridon nuk eshte emer mysliman. Kete emer nuk hasim ne asnje vend mysliman.

 177. mimoza says:

  Pershendetje deshta me pyt emri LEDRI q’far kuptimi ka dhe a ësht musliman.Ju faleminderit per mirkuptim.

 178. elmedina says:

  tungg emri im qfar kuptimi kaa

 179. Lora says:

  emri GENTRINA GENTRIT GERTA dhe LEDION a jan emra musliman dhe qfar d.m.th kan

 180. Haxhere says:

  Pershendetje desha me ju pyt per emrin Eda qfar domethenje ka a esht emer ne kuran a musliman se e lexova me nje koment se ju i kishit preferu me ja len emrin eda nje motre muslimane faliminderit zoti ju shperbleft.

 181. fida says:

  Pershendetje,jam shtatzan dhe pres nje Vajz po kam shum deshir ta gzoj me nje emer Musliman,nese keni mundesi mi dergoni ndonje Emer Musliman per Vajz ,zoti ju shperbleft.

 182. nasufi says:

  pershendetje desha te pyes per emrin anis qfar kuptimi ka ne gjuhen shqipe

 183. vlora says:

  ju lutem pres femijen te lind e nuk di si te ja ve emrin ……u jam mirnjohes nese me tregoni emer per djem dhe domethenjen e emrit ANIK pres pergjegjejen tuaj zoti ju shperbleft

  • AdmiN says:

   Anik vjen nga emri Anı Turqisht i cili e ka kuptimin (kujtim/nostalgji) ndersa per emra mund tu sygjeroj emrat: Enes, Enis, Rejhan, Rejan, Ensar, Elmetin, Ju faleminderit. Allahu ju shpetofte te dyve.

 184. AdmiN says:

  Na vjen keq qe nuk mund te perzgjedhim asnjerin prej tyre sepse nuk jane emra mysliman asnjeri. Shpresojme qe te pelqeni ndonje emer mysliman nga emrat e publikuar tek ne.

 185. edise says:

  selamu alejkum emri Rubin dhe Rubina a jan emra muslimansh dhe cfar kuptimi kan?

 186. edise says:

  ju lutem pergjigjeni sa me shpejt dhe tregoni per cilen e keni pergjigjen

 187. Lavdim says:

  selam alejkum emri DIAR a eshte emre musliman edhe cfare kutpimi ka..

 188. regja says:

  me tregoni disa emer musliman per djem se se shpejti pres te me lind femija ju lutem se jam ne dilema se si te ja ve emrin djalit edhe nese keni mundesi me me tregu a jan emra musliman emrat AMAR dhe ANIK flm shum nese me jepni pergjegjeje sa me shpejt

 189. nuchee says:

  selam alejkum a bon me dit qfar domethanje kan emrat Drenusha edhe Dafina

 190. Nena rre says:

  Ekom nje vajze qe ende sja kemi len emrin e po dojm emer me kuran qe esht… Diellza, Loreta, Hana, Anisa, Luara, Laura ajan kto emra me kuran, dhe qka dmth?

 191. JASMINA says:

  selam alejkum, ju lutem a ka mundesi te me tregoni se qfar kuptimi kan emrat ASJA dhe ERDA dhe a jane emera musliman.

 192. elisa says:

  selam alejkum emri xhemile a este emer musliman edhe cfar kuptimi ka

 193. rroni says:

  selam alejkum..Po na duhen 2 emra te bukur mysliman per djal e vajze,*bineq* te shkurter e qe e kane domethenien perafersisht te njejt…Allahu ju shperblefte

 194. Jasmina says:

  Ju lutem shum te me tregoni se emri ASJA a eshte emer musliman dhe qfare d.m.th ka

 195. hajra says:

  selam alejkum allahu ju shperbleft
  ne ramazan disa njerz falen e nuk agjerojn disa agjerojn e nuk falen e di qe 2se bashku osht ma mir po a ka sevap nese agjeron e nuk falesh se ka te tilla raste um falni qe e zgjata pak

 196. fjolla says:

  alejkum selam. a ben te me tregoni emri fjolla a eshe emer ne
  kuran

 197. dafina says:

  selam alejkum emri dafina a bon me dit a osht ne fen muslimane dhe qfar kuptimi ka

 198. arian says:

  selam alejkum emri arian a esht ne fen muslimane dhe qfar kuptimi ka ?

 199. mimoza says:

  selam alejkum deshta me pyt qfar kuptimi ka emri im mimoza dhe a ashe musliman

 200. hajra says:

  a osht gjyna me i kersit gishtat

 201. masari says:

  un jam nji vajz 24 vjeqare dhe emri maj prferuar asht tjalini emrin djalit ADIJATé KI EMR ASHT EMR KURNI ASHT EDH NKURN KA DOMTHNJ SHUM TMDH MUDNI TLEXON EHD NKURN

 202. Jasmina says:

  Me falni tash von i pash pergjigjjet qe mi keni dhene me lart, me siguri jam bo e tepert me komentet e mija, ju me kishit treguar se ASJA eshte emer i kontinentit Aziatik por kam deshir te dije sa eshte gjynah nese ja vendosi kete emer vajzes sime. Ju shperbleft Allahu

 203. walid says:

  ju lutem pres pergjigje emri Adyan a esht emer muslimani,dhe a mund ta vendosim dhe cfar dmth ka

  • AdmiN says:

   Emri Adyan eshte nje emer i cili permendet ne disa vende ku thuhet se eshte emer e njerit nga pejgamberet e derguar nga Allahu xh.sh, por saktesisht nuk mund tu them gje te prere per kete emer. Ju faleminderit.

 204. walid says:

  ose emri Anes a esht emer muslimani

 205. rroni says:

  Qfare domethenie ka emri Onida edhe a eshte mysliman m duhet ni emer per vajz ju lutem mi propozoni disa emra mysliman te shkurter……allahu ju shperblefte

  • AdmiN says:

   Emri Onida vjen nga emri Oneida i cili eshte nje emer Indian ose Amerikan. Kuptimi i tij eshte ” e shumepritur”. Por nuk eshte emer mysliman. Emra per vazje te shkurter: Nida (thirrje), Sara (gruaja e Ibrahimit a.s)

 206. walid says:

  se pari ju falemenderoj per pergjigjet,por deshta te pyes edhe per emrin Erdi ose Erd a esht emer muslimani cfar dmth ka dhe a mund ta vendosim ju flm.

 207. jetaa says:

  emri Neron a eshte mysliman dhe qfar kuptimi kaa

 208. mafis says:

  te pershndes nga gostivari emri ersaf a esht emer myslimani

 209. ju lutna emrat rijad asan ajan ajan islame dhe qfar domethane kan

 210. jeta says:

  a mund te me gjeni disa emra per djem mysliman te shkurter dhe te bukur

 211. selam alejkum julutna per emrin adonis a osht emer muslimani eselam alejkum

 212. erisi says:

  Emrat elmedina e elda a jon musliman ju lutem me tregoni dhe qfar kuptimi kan

 213. muamer says:

  Selam Alejkum,nese ka mundesi te me tregoni kuptimin e emrit Muamer ,kete pergjigje e kerkoj me vite te tera por nuk mund ta gjej

 214. mirsad says:

  Selamu alejkum a mundet naj kush me mtregu emri mirsad qfar domethenie ka emri Mirsad

 215. FJOLLA says:

  ZOTI JU BEKOFT O ALLA NDIMOJ TE VARFERIT E ATA QE SKAN

 216. Alejkum selam, emri Enxhell duhet perdorur ne kete menyre melek ky eshte mysliman dhe femeror.

 217. emri jor nuk eshte mysliman

 218. Sadete says:

  Eselamu Alejkum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

  Kam deshir te di a esht e pelqyeshme me e quajtur djalin me emrin SUNET(SUNNET) ngase burri jem e ka ndegjuar njiher nji hoxh duke than ashtu?
  Ju Faliminderit.
  ALLAHU ju shperbleft

 219. qendrim says:

  eselamu alejkum a mudnt me dit qendrim a esht emer musliman edhe qfar kuptimi ka

 220. FJOLLA says:

  me falni po emri blertina a esht emer allahu

 221. hana says:

  falimderit per comentin po emri medina a esht

  • Emri Medina eshte nje emer i bukur dhe ka kuptimin e qytetit te Pejgamberit a.s pra eshte emri i qytetit Medine. Ne fakt si emer nuk eshte i veçante sepse thjesht nje emer qyteti eshte por ngaqe te kujton Pejgamberin a.s atehere behet i veçante.

 222. Engja Biba says:

  Allahu Ju Shperbleft Besimtarve Musliman ;

 223. gjafa says:

  selam alejkum e ZOTIte ndihmoft se veshtir e ke me ju kthy te gjithve pergjigjeje po qka me ba edhe un deshta me dit emri Aldin qfar kuptimi ka ZOTI ju shperbleft.

 224. Keti says:

  Emri Orfin a eshte emer musliman,a ben me ja lan djalit kete emer?Pres pergjigjen tuaj.ju faleminderit.

 225. a ka munsi me mi tregu emra per djem tash e kom kohen me lind e pres ni djal jom dilem qysh mj alon emrin mi shkruj do emra me shum faliminderit rrespket

 226. s.a. emri Fitim a asht mirme ja lan djalit edhe pse jem musliman pres pergjigjjen e juaj

 227. XXXX says:

  selam alejkum emri Eglantina dhe Din a jan emra musliman

 228. elmedina says:

  une mendoj se ky emer a mjaft i mir kuptimin nuk e di po me pelqen shum

 229. albijona says:

  mua me pelqen feja muslimane sepse jam muslimane e vertet

 230. jeta says:

  une mendoj se kta emra jon te bukur sum uroj qi ti pelqjn krejtve

 231. leonora says:

  mua me pelqejn te gjith emrat dhe uroj te gjith bota ti besojn allahut xhene shane hu amin

 232. Ardit Hoxhllaku says:

  Emri ardit do te thote: njeri me fat. Eshte emer shqiptar.

 233. m.... says:

  Selam. Nese ka mundesi te me tregoni emri ELA qe ka preardhje turke me kuptim SY NGJYR GESHTENJE) a mun ti lihet ky emer femijut. Ju faleminderit.

  • Ardit Hoxhllaku says:

   Alejkum selam. Emri Ela eshte emer Pers dhe ka kuptimin “Sy ngjyrosur, thuhet per ata qe kane syte si te verdhe me ngjyre geshtenje pra me ngjyra.

 234. diti says:

  selam alejkum zoti ju shpërbleft jam diti hoxha

 235. Lulzim says:

  selam alejkum emri Aron a eshte musliman? Flm

 236. ditaaa says:

  hoxh i nderuar a mun mem tregu emri Rejan a osht musliman qfar kuptimi ka

 237. Elfie says:

  Selam Alejkum Hoxhë cfar kuptimi ka emri MERIS ,deshta me dit a eshtë emer musliman ..

 238. leart says:

  qfarekuptimi ka emrin Leart

  ju lutem urgjentisht

 239. nitaa says:

  Qfare kuptimi ka emri im NITA dhe qfar kuptimi ka emri MALIK ?

  • Ardit Hoxhllaku says:

   Emri Nita eshte nje emer me origjine Spanjolle i cili mund te jene shkurtimi i emrit Anita me kuptim “dhurate e Zotit”. Emri Malik do te thote: Zoterues i diçkaje. Kete emer e ka meleku i cili mbane deren e shtate xhehennemeve, meleku i cili drejton Zebanite e xhehennemeit. Malik quhet dhe Imam Maliku themeluesi i Medh’hebit Maliki.

 240. ylber says:

  Selam Alejkum deshiroj te ju pyes per nje emer qfare kuptimi kan nese keni mundesi mem tregu se du nje emer mysliman per djalin tim qe do te lind edhe 2 jave DIAR apo DIJARI,

 241. liria says:

  i love allah

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni / Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni / Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni / Ndryshoje )

Foto Google+

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Google+. Dilni / Ndryshoje )

Po lidhet me %s

Këtë e pëlqejnë %d blogues: