Emrat e Allahut.(xh.sh)

EMRAT E ALL-LLAHUT XH.SH

1. ALL-LLAH. Është emri më i madh i Krijuesit që dëfton për Qenien Absolute, emër me të cilin përfshihen të gjitha cilësitë dhe atributet e tjera hyjnore. Është emër i përveçëm dhe nuk është i prejardhur, do të thotë nuk rrjedh prej ndonjë fjale tjetër. Si term i tillë përdoret vetëm për të dëshmuar Ekzistencën e Domosdoshme dhe Absolute. Çdo emër tjetër i bukur i Allahut vjen si tregues për Të, kur janë së bashku. p.sh. “Huvallahu ledhi la ilahe il-la huve”- “Ai është Allahu që nuk ka zot tjetër përveç Tij…” (El-Hashr,23) ose “Allahu la ilahe il-la huve rabbul Arshil adhim”-“Allahu është një, nuk ka Zot tjetër përveç Tij, Zot i Arshit të madh”, (En-Neml, 26)etj.Kur’an ky emër është përdorur 2690 herë, ndërsa nëse ia shtojmë edhe emërtimin që rrjedh po prej këtij emri “Lil-lah”, ose “ilah” ose “lehu” ose “huve”, atëherë ai del se është përmendur mbi 2700 herë.Me këtë emër hyjnor nuk është emërtuar dhe as që mund të emërtohet dikush tjetër. Madje ky është edhe një sfidim hyjnor për mbarë njerëzimin, sepse Allahu xh.sh. thotë : “A di ti për Të (Allahun) emërtues tjetër” ?! (Merjem, 65)Me fjalën Allah, janë hapur mbi tridhjetë e pesë ajete kuranore të shpërndamë nëpër kaptina të ndryshme të Kur’anit.Emri Allah, do të thotë se nuk ka të adhuruar tjetër që meriton të adhurohet përveç Tij.Pa dyshim është emri më i madh dhe më i ndritur i Krijuesit, për të cilin ka dhënë shenjë edhe Pejgamberi ynë, se, po t’i lutet dikush Zotit me emrin e Tij më të madh, njeriut ia jep atë që kërkon.Duhet ditur se vetëm me emrin Allah plotësohet dëshmia islame e cila është “La ilahe il-la Allah, Muhammedun resulullah”.Me këtë emër të lartë hyjnor, fillojmë çdo punë, dhe me këtë emër hapen të gjitha kaptinat e Kur’anit, do të thotë me(Bismil-lahi Rrahmani Rrahim)

2. ER-RRAHMAN – i Gjithëmëshirëshmi. Ai që shtrin mëshirën e Tij mbi të gjitha krijesat, pa dallim në mes besimtarëve dhe pabesimtarëve.

3. ER-RRAHIM – Mëshirëploti. Ai i Cili shpërblen besimtarët me mëshirën e Vet, sidomos në botën e ardhshme.

4. EL-MELIK – Sunduesi. Ai i cili sundon këtë gjithësi ashtu siç dëshiron Vetë.

5. EL-KUDDUS – i Pastri , i Shenjti, i Shndritshmi – Allahu është i pastër dhe i zhveshur nga çdo e metë a mangësi që mund t’i mvishet.

6. ES-SELAM – Paqedhënësi – Ai jep paqe dhe qetësi, vetëm tek Ai është shpëtimi.

7. EL-MU’MIN – Siguruesi dhe Mbajtësi i premtimit. Allahu i madhërishëm nuk e thyen premtimin e Vet, do të thotë se në Ditën e Gjykimit, Ai do t’i mbrojë robërit e Vet të sinqertë nga ndëshkimi i zjarrit.

8. EL-MUHEJMIN – Mbizotëruesi, Mbikëqyrësi. Kuptim tjetër i këtij emri është se Allahu është Mbrojtës dhe Mbikëqyrës i çdo gjëje që ndodh në këtë ekzistencë.

9. EL-AZIZ – Fuqiploti, Madhështori. Fuqia e Tij mbulon këtë gjithësi; askush nuk është i barabartë me Fuqinë e Tij.

10. EL-XHEBBAR – i Gjithëfuqishmi. Mbizotëruesi ndaj çdo gjëje.

11. EL-MUTEKEBBIR – i Madhërishmi. Madhështia e Tij nuk mund të krahasohet me të përceptuarit e mendjes njerëzore.

12. EL-KHALIK – Krijuesi, i Cili ka krijuar tërë këtë ekzistencë, që e shohim dhe nuk e shohim. Krijues i vetëm dhe i Pashoq.

13. EL-BARIU – Filluesi, i Cili krijoi krijesat pa ndonjë model paraprak, dhe Vullneti i Tij është zbatuar dhe zbatohet nëpërmjet urdhrit hyjnor: “Bëhu”!

14. EL-MUSAVVIR – Formëdhënësi. Ai i Cili u dha formë të gjitha krijesave, e ndër këto krijesa e dalloi njeriun, të cilin e krijoi në formën më të bukur.

15. EL-GAFFAR – Gjithëfalësi. Ai i Cili fal robërit e Tij, sa herë që ata i drejtohen për falje. Emri Gaffar ka edhe domethënien se Allahu i mbulon të këqijat e njerëzve-robërve të Tij, dhe i fal ato në Ahiret.

16. EL-KAHHAR – Mposhtësi, i Cili mposht çdo kriminel dhe e shkatërron si në këtë jetë, ashtu edhe në Ahiret.

17. EL-VEHHAB – Dhuruesi. Ai i Cili krijesave të Tij u dhuron mirëqenie dhe mirësi të panumërta.

18. ER-RREZAK – Furnizuesi. Ai i Cili furnizon çdo krijesë me nevojat jetësore, pa marrë parasysh nëse është besimtar apo pabesimtar.

19. EL-FETTAH – Zgjidhjedhënësi. Është Ai i Cili hap depot e mëshirës së Tij për robërit e sinqertë, por edhe Që gjykon me drejtësi në çdo çështje.

20. EL-’ALIM – i Gjithëdituri. Dijes së Tij nuk mund t’i shmanget asnjë veprim në këtë gjithësi. Ai di çdo gjë, të fshehtat tona dhe veprimet e hapura. Dija e Tij përfshin tërë këtë ekzistencë.

21. EL-KABID – Shtrënguesi. Në Kur’an ka ardhur me disa kuptime. Ndër të tjera, marrja e shpirtrave. Pastaj vjen në kuptim të ndaljes së mëshirës së Tij në Ditën e Gjykimit për pabesimtarët, etj.

22. EL-BASIT – Dhënësi. Ai që shtrin mëshirën dhe rrëskun-furnizimin për robërit e devotshëm.

23. EL-HAFIDU – Përulësi. Ai që përul dhe nënçmon çdo mendjemadh e tiran.

24. ER-RAFIU – Lartësuesi. Është Ai që ngre dhe lartëson të dashurit e Tij.

25. EL-MUIZZU – Ngritësi. Ai që përkrah dhe fuqizon robërit e Tij të devotshëm, të cilët synim e kanë përfitimin e dashurisë dhe të mëshirës së Tij.

26. EL-MUDHIL-L – Nënshtruesi. Është Ai që nënshtron dhe poshtëron pabesimtarët për shkak të kufrit-mosbesimit të tyre.

27. ES-SEMI’U – Dëgjuesi, që dëgjon çdo gjë, madje edhe pëshpëritjen më të vogël. Atij nuk mund t’i shmanget asnjë zë e të mos e dëgjojë.

28. EL-BESIR – Vështruesi. Ai që sheh çdo gjë, dhe që mbikëqyr çdo gjë në këtë ekzistencë. Atë nuk e merr as gjumi e as kotja. Në Dorën (kujdesin) dhe vigjëlimin e Tij është tërë ekzistenca.

29. EL-HAKEM – Gjykuesi. Është gjykuesi më i drejtë që nuk i bën askujt të padrejtë në gjykimin e Tij.

30. EL-’ADL – i Drejti. Ai nuk ndikohet nga ndjenjat dhe emocionet që dikujt t’i bëjë padrejtësi. Drejtësia e Tij është absolute.

31. EL-LETIF – i Buti. Bëmirës ndaj robërve të Tij.

32. EL-KHABIR – i Gjithinformuari, i Cili është i njohur dhe i dijshëm për çdo gjë që ka ndodhur dhe do të ndodhë. Është Ai i Cili i di të fshehtat dhe të hapurat, dhe është i informuar për çdo imtësi në këtë gjithësi.

33. EL-HALIM – Përdëllimtari. Ai që nuk ngutet për hakmarrje, është i dhimbshëm për robërit e Vet.

34. EL-ADHIM – Madhështori, Madhështia e të Cilit nuk mund të perceptohet kurrsesi nëpërmjet shqisave njerëzore.

35. EL-GAFUR – Falësi. Ai që fal robërit e Tij dhe pranon pendimin e tyre.

36. ESH-SHEKUR – Mirënjohësi. Ai i Cili i shpërblen pa masë robërit e Vet të devotshëm me shpërblime, për hir të veprave të tyre të kryera në emër të Tij.

37. EL-ALIJJ – i Larti. Allahu është i përsosur në madhështinë e Tij. I lartësuar me cilësitë e përhershme hyjnore që tregojnë mbizotërimin dhe madhështinë ndaj krijesave.

38. EL-KEBIR – i Madhi. Allahu është i përsosur në cilësitë e Tij. Nuk ka nevojë për asnjë nga krijesat e Tij.

39. EL-HAFIDH – Ruajtësi. Allahu është Ai që ruan këtë gjithësi nga çrregullimet.

40. EL-MUKIT – Ushqyesi. Allahu është krijuesi i ushqimit, qoftë fizik, qoftë shpirtëror. Është Ai Qëi çdo krijese i ka caktuar ushqimin dhe furnizimin, pa dallim.

41. EL-HASIB – Llogarimarrësi. Ai i Cili do t’i marrë të gjitha krijesat për llogarinë.

42. EL-XHELIL – Fisniku. Madhështori dhe i përsosuri në cilësitë e Tij. Dallimi ndërmjet emrit El-Xhelil dhe El-Kebir, është se El-Xhelil do të thotë i përsosur në cilësitë e Tij, kurse El-Kebir – i përsosur në Qenësinë e Tij, ndërsa emri El-Adhim përfshin që të dyja këto kuptime.

43. EL-KERIM – Bujari. Mirësitë e Tij nuk kanë të sosur, fisnikëria e Tij është e pashembullt.

44. ER-RREKIB – Vigjëluesi.Ai i Cili mbikëqyr çdo proces në këtë ekzistencë.

45. EL-MUXHIB – Lutjepranuesi. Mëshira e Tij i ka paraprirë hidhërimit të Tij, prandaj Ai i përgjigjet lutjes së atij që e thërret duke iu lutur me përultësi dhe devotshmëri.

46. EL-VASIU – Gjithëpërfshirësi. Dija dhe sundimi i Tij janë gjithëpërfshirës.

47. EL-HAKIIM – i Urti. I zhveshur nga çdo veprim që nuk përkon me madhështinë dhe përsosmërinë e Tij. Me urtësinë e Tij hyjnore mbikëqyr dhe udhëzon krijesat.

48. EL-VEDUD – i Dashuri. Allahu i do krijesat e Tij, të cilat njohin madhështinë e Tij.

49. EL-MEXHID – i Lavdishmi. Lavdia e Tij është e përjetshme. Ai është Fisnik dhe i Ndershëm. Ai nuk i bën askujt të padrejtë.

50. EL-BAITH – Ringjallësi.

51. ESH-SHEHID – Dëshmuesi. Të cilit nuk mund t’i shmanget asnjë vepër e krijesave, pa qenë dëshmues dhe dëshmitar, dhe kjo nënkupton se Ai është i Gjithëdijshëm në madhërinë e Tij.

52. EL-HAKK – I Vërteti. Ai i Cili ka krijuar çdo gjë me Urtësinë e Tij të përsosur. Çdo gjë në këtë gjithësi, dëshmon për ekzistencën e Tij të vërtetë e të pamohueshme.

53. EL-VEKIL – Përkujdesësi. Ai i Cili përkujdeset për rrëskun dhe furnizimin e krijesave të Tij. Çdo krijesë mbështetet tek Ai për kujdesje dhe strehim pranë mëshirës së Tij.54.

EL-KAVIJJ – i Forti. Është Ai, për të Cilin nuk ka ndonjë pengesë, që të realizojë Vullnetin dhe përcaktimin e Vet. Është Ai që ka mundësi dhe forcë të plotë për të nënshtruar çdo gjë në këtë ekzistencë.

55. EL-METIN – i Pathyeshmi. Ai që nuk mund të mposhtet. Është i Gjithëfuqishëm i Cili në veprimet e Tij nuk ndien lodhje.

56. EL-VELIJJU – Mbrojtësi, Përkujdesësi, Ngadhënjimtari i Cili i do dhe i bën të ngadhënjejnë të dashurit e Tij ndaj çdo armiku.

57. EL-HAMID – i Falënderuari. I vetmi i Cili meriton falënderimin dhe lavdërimin nga çdo krijesë.

58. EL-MUHSI – Gjithënjohësi. Gjithpërfshirësi dhe i Gjithëdijshmi, të Cilit nuk mund t’i shpëtojë pa evidencuar asnjë proces, sado i vogël, në këtë gjithësi.

59. EL-MUBDI – Nismëtari. Është Allahu i Cili e krijoi këtë gjithësi nga mosekzitenca.

60. EL-MU’ID – Rikrijuesi. Është Ai Që rikrijon (ringjall) së dyti krijesat pas vdekjes.

61. EL-MUHJI – Jetëdhënësi. Ai i Cili i ringjall të gjitha krijesat dhe u jep jetë, pasi ato të jenë bërë hi e pluhur.

62. EL-MUMIT – Jetëmarrësi. Ai i Cili i vdes të gjitha krijesat, duke i ndarë shpirtrat nga trupat.

63. EL-HAJJ – i Gjalli. Ky është Allahu, i Gjallë në gjallërinë e Tij të përhershme, pa fillim dhe të përjetshme, pa mbarim.

64. EL-KAJJUM – i Përjetshmi. Të Cilit nuk i ka paraprirë mosekzistenca dhe është i përjetshëm e i Gjithmonshëm në sundimin e Tij.

65. EL-VAXHID – Kreatori i këtij Universi. Në dorën e Tij është sundimi, është i Plotfuqishëm për çdo gjë. Ai mbikëqyr çdo proces. Tek Ai nuk humb asnjë shënim.

66. EL-MAXHID – i Nderuari. Ai i Cili është i Ndershëm, Bujar e Fisnik.

67. EL-VAHID – i Vetmi. Allahu nuk ka shok në sundim. Ai nuk ka fëmijë, bashkëshorte e as rival në sundim.

68. ES-SAMED – Strehimtari. Është Ai, tek mëshira e të Cilit gjen strehim besimtari i përulur para madhështisë së Tij.

69. EL-KADIR – i Fuqishmi. I Vetmi Ngadhënjimtar, Fuqia e të Cilit nuk mund të krahasohet. Me fuqinë e Tij ka krijuar të gjitha krijesat.

70. EL-MUKTEDIR – i Gjithëmundshmi. I Cili realizon tërë atë që ka përcaktuar.

71. EL-MUKADDIM – Nismëtari, Përparësidhënësi. Është Allahu Ai Që sjell çdo send në vendin e vet të duhur.

72. EL-MUEHHIR – Paslënësi. Ai i Cili vonon ndonjë dënim ose ndëshkim.

73. EL-EVVELU – i Pari. Atij nuk i ka paraprirë ekzistenca.

74. EL-AKHIRU – i Fundit. Ai është i përjetshëm edhe pas shkatërrimit të gjithësisë dhe të krijesave të cilat i shpërndau në të.

75. EDH-DHAHIRU – i Dukshmi, me argumentet dhe Shenjat e Fuqisë së Tij mbi çdo gjë.

76. EL-BATINU – i Padukshmi. Atë nuk mund ta arrijnë shikimet e krijesave.

77. EL-VALI– Udhëheqësi. Ai Që kontrollon dhe mbikëqyr çdo gjë.

78. EL-MUTEALI – i Gjithëlartësuari. Është Ai i Cili është i zhveshur nga çdo përgjasim me krijesat.

79. EL-BERR – Mirëbërësi. Ai i Cili shtrin mirësinë dhe bereqetin ndaj robërve të Vet.

80. ET-TEVVAB – Pendimpranuesi. Allahu është Ai i Cili pranon pendimin e sinqertë nga robërit e Vet dhe i shlyen gabimet.

81. EL-MUNTEKIM – Ndëshkuesi. I Vetmi Që mund të ndëshkojë krijesat për mëkatet e bëra.

82. EL-AFUVVU – Mëkatfalësi. Ai që fshin gabimet dhe mëkatet. Ai që fal robërit e Tij pas pendimit.

83. ER-RREUF – i Dhembshuri. Mëshira dhe dhembshuria e Tij ndaj krijesave është gjithherë e pranishme.

84. MALIKUL-MULK – Pushtetmbajtësi. Ka fuqi dhe kontroll absolute mbi çdo gjë që krijoi.

85. DHUL-XHELALI VEL IKRAM – Atij i takon madhështia dhe nderi. I Vetmi absolut, i përsosur në cilësitë e Tij.

86. EL-MUKSIT – Drejtësidhënësi. Është i drejtë në gjykimin e Tij. Ai nuk i bën të padrejtë askujt.

87. EL-XHAMIU – Tubuesi. Është Ai që i tubon të gjitha krijesat për të dhënë llogari para Madhërisë së Tij.

88. EL-GANIJ – i Pasuri. Ai i Cili nuk ka nevojë për asgjë në Qenien e Tij, as në cilësitë e Tij e as në veprimet e Tij.

89. EL-MUGNI – Pasuridhënësi. Ai Që i jep mirësi e pasuri atij që do prej krijesave.

90. EL-MANI’U – Privuesi. Është Ai Që ndalon të këqijat dhe sprovimet duke e mbrojtur dhe ruajtur atë që do.

91. ED-DARRU – Dëmsjellësi. Me dëmin e Tij godet atë që do prej krijesave nëse ato janë mosmirënjohëse ndaj dhuntive të Tij.

92. EN-NAFI’U – Dobiprurësi. Në kompetenca të Tij është dobia, dhe i sjell të mira e dobi atij që do nga robërit e Vet.

93. EN-NUR – Drita. Allahu është dritë e qiejve dhe e Tokës.

94. EL-HADI – Udhëzuesi. Ai Që krijoi çdo gjë e pastaj i udhëzoi.

95. EL-BEDIU – Shpikësi. Krijuesi i ekzistencës nga mosqenia.

96. EL-BAKI – i Përhershmi. I Gjithmonshmi pa fillim dhe pa mbarim.

97. EL-VARITH – Trashëguesi. I Përhershmi pas shkatërrimit të krijesave.

98. ER-RESHID – Frymëzuesi. Udhëzuesi, I Urti.

99. ES-SABUR – Durimtari. Është Ai Që nuk shpejton me dënim, por shikon, pret dhe vonon, e megjithatë ndëshkimit të Tij nuk mund t’i shmanget askush që e ka mohuar dritën e Tij dhe udhëzimin hyjnor.

Advertisements

200 Responses to Emrat e Allahut.(xh.sh)

 1. rukije says:

  emri rukije qka do me than ne kuran

 2. amir says:

  Selam Alekum Pershendetje Jeni Shum Mir Vec Vazhdoni Nese Ka Mundesi Emri Amir Pak Dy do Pak Detale Ama nese Do ket Mundesi Skish Cen Kec…

 3. labinot says:

  selam alejkym ALLAHU u shperbleft me xhenet e me tonat te mirat qe po munoheni per rrugen e ALLAHUT xh.sh.

 4. reufu.rahim.ajeti,ipara
  ,fundit,i,sures,tevbet.kto.cilsi.i.pershkruhen.pejgamberit.po.ashtu.nje,ajet,tjeter,allahut.ine.allahe.bi.nasi,le,reufu.rahim..dua.ta.di.si.mund,ti,ken,njerzit,cilsit,e,njejta.me.allahun.ku,thuhet,lejse.kemithlihi,shejun.kur.dihet,se,si,allahu,nuk,asht.asgj

 5. fatime says:

  zoti ju shperbleft por kisha pas deshir te di qfar domethenjie ka emri TUANA

 6. fatime says:

  nese mundeni te ma ktheni ket pergjigje ju lutem kam deshir te di per at emer nese eshte emer ne kuran dhe qfar di te thot TUANA zoti ju shperbleft me xhenet

 7. besa says:

  deshiroi te di qka do te thot emri besa nga rrjedh ky emer

 8. linda says:

  selam alejkum nese bon me dit emri lendita edhe lulzim qfar domethan nese ka munci mem tregu allahu ju shperbleft

 9. jonuz says:

  selam alejkum meshira e allahut qoft mi ju dhe familjen tuaj edhe gjith muslimanet e emri jonuz edhe shkurte aka munci mem tregu se kam deshir ta di allahu ju shperbleft me xhenet

 10. linda says:

  selam alejkum faleminderit per pergjigjje emrin lendita e kam te sakt kshtu mekan lan aka munnci nja 2 emra te djemve per foshnje cilat jan me te mir meja lan foshnjes emrin qe jan me qetap se spo mundem te gjej askund spo di qfare tja lo qe 1 muj jam duke kerku po spo mundem te gjej allahu ju shperbleft

 11. jeni te mrekullueshem zoti ju shperbleft ju keni bere qe me an te kesaj web-faqe njerezit te drejtohen ne rrugen e zotit dhe dhe ti mesojn emrat e zotit allahut dhe domethenjen e tyre.Allahu eshte i madherishem ska tjeter perveq tij ju uroj nje vit sa me te sukseshem urime viti 2009!!!……

 12. flamur says:

  zoti ju shperbleft…..

 13. Ahmed says:

  Jazakallahu hajren vllau per keto shum te mira postime Allahu xh .sh te dhasht te mirat e dunjas edhe ahiretit me selam

 14. Myrvete says:

  Selam Alekum Pershendetje Jeni Shum Mir Vec Vazhdoni keshtu.
  nese ka mundesi mem tregue emri Majlinda dhe Gentiana qfare domethenije kan.Allahu ju shperbleft me te mira.

 15. lola says:

  Selam Alekum ,All-llahu ju meshirofte dhe ju begatofte me begatine e Tij te pa fund. Emri Sabina edhe Violeta.ju Faliminderit

 16. Kaltrina says:

  zoti ju shperbleft por kisha pas deshir te di qfar domethenjie ka emri Lordijan edhe Shadan.

 17. imi says:

  selam alejkum paqja dhe bekimi i allahut qoft mbi ju dhe familjen tende poashtu ne gjith besimtaret po emri SALI,SAIM,SAMED amundesh mem tregu se kam qef te di se nuk i di koptimet e ktynev 3 emrave

 18. ardijani ul. says:

  selam.

 19. xheneta says:

  Selam alejkum nese bon me dit qfar domethanje ka ky emer”arjeta”selam alejkum

 20. xheneta says:

  Selam alejkum a mund te me tregoni qfar domethanje ka emri xhenet ju lutem me tregoni lus zotin te ju shperblej ne shkallen ma te latr te xhenetit

 21. etiona says:

  selam alejkum allahu ju shperbleft me tmira se po beni nje pun shum te mir se vertet do nuk e dim se qfar domethan emri jon qe ikemi e emri ETIONA edhe ERBLINA qfar domethan selam alejkum allahu ju shperbleft

 22. zuka says:

  a din naj kush me gjet nje emer djali musliman kush mundet me gjet Zoti e shperbleft

 23. linda says:

  selam alejkum me fal emri BLERTA qka do me than edhe aosht emer i mir per fej islame aduhet tja lo vajzes emrin BLERTA

 24. agnesa says:

  selam alejkum un i besoj veq allahut se e di se ska tjeter veq allahue xh.sh. dhe qe ajo ose aji qe ben mir alla ja shperblen dhe se allau ate/a e dergon rruges se gjenetit prandaj ne duhet ti besojm allahut sepse vetem aji esht ne kete bot dhe se mrekullit e tij jan te medhaja po qfar do me thanje ka emri njomza, a mundeni mem tregu

 25. miranda says:

  selam alejkum a ka mundesi me dit miranda a asht ne kuran une e kam kerkuar gjithkund por nuk e kam gjet nese ka mundesi mem tregu

 26. riad says:

  selam alejkum a ka mundesi me dit se qfar kumptimi ka emri Riad

 27. bekim says:

  emri im bekim a gjindet kun

 28. vlora says:

  heyyy ktoo jan shum te mira allahu xhenet shu ai ehst krimi jon m i madh heehh uhuhuh allahu im i dashur zoti im i dahsur kurani im i dahsur tugn paqim qaooo Alllahuuuu Zootiiii M7uhamed eresulolla Kurani qaoo klm shiumi

 29. arjeta says:

  selam alejkum a kish pas mundesi mem tregu qfar domethenje ka emri arjeta ju pershendes perzemersisht.

 30. nefail says:

  une ket emer e du shum emrin esmer dhe preferoj qe gjithkush tja len ket emer emer vajze ajlin tung ju dua nga zemra puqqqqqqqqq nefa

 31. pemba says:

  madherone allahun te gjithe sepse ai eshte krijuesi jone

 32. labinoti says:

  Allahu ju dhente te mira ty dhe te gjithe muslimaneve per pune tende

 33. arta says:

  allahu është kriuesi yn
  vetem un dua te pys se qfar domethenje ka emri im arta
  dhe dua ta di a është emër mysliman

 34. Fitore says:

  A bon me dit se qfar domethanie ka emri Tuana

 35. Fitore says:

  e emri Ulinda qfare domethenie ka

 36. Fitore says:

  Faleminderit.All-llahu ju shperbleft

 37. linda says:

  a mos esht emri tuana shiu i par ne gjenet

  • Malik says:

   Es-selamu Alejkum gjithve
   po moter e dashur edhe une ashtu kam degju se e ka kuptimin emri tuana dhe me emer te All-llahut do e pergezoj femijun tim ashtu

 38. donika says:

  selam alejkum dua te pyes se femrat kur fillojne namazin a duhet te kendojne ezanin ose ikametin?

 39. donika says:

  AdmiN :Femrat ne fillim te namazit nuk kendojne as ezan e as ikamet.

  faliminderit shume All-llahu xh.sh ju shperbleft me xhehnet ty edhe te gjithe muslimaneve

 40. shkurte says:

  emri meris a eshte emer musliman dhe qfar kuptimi ka allahu ju shperbleft me te mira gjith muslimanve

 41. erodita says:

  pyetja ime eshte qe emri “visa” qfar kuptimi ka nese ka mundesi mem tregu

  • AdmiN says:

   Nese keni emrin e plote ndoshta mund tu ndihmojme por ne kete menyre kuptimin e ketij emri. Visa na del perpara vetem ne karta krediti Visa.

  • besarta says:

   selam
   pytje ime eshte emri Tiara a eshte emer musliman dhe qfar kuptimi ka,sepse me pelqen si emer per beben time po gjithashtu kam deeshire qe emri te jete musliman prandaj te pyes
   gjithe te mirat

   • AdmiN says:

    Tiara eshte kapelja e Papes (ajo qe vendos ne koken e tij e cila eshte tre kateshe.) gjithashtu kete si veshje e kan perdorur mbreterit Iranian ne kohe te vjetra.

 42. leorent says:

  eselam alekym leorent sylejmani a eshte emer mysliman dhe qfar kuptimi ka’h

 43. Drenusha says:

  Pershendetje.Nese ke mundesi te me tregosh emri Rubina eshte mysliman

  • AdmiN says:

   Pershendetje: Emri Rubina eshte nje emer Latin qe perdoret me shume ne vendet qe flasin gjuhen Italiane dhe e ka kuptimin “e kuqe” “Gure i çmuar”

 44. kaltrina says:

  pershendetje nese ka munsi mem tregu qfar domethanje ka emri KALTRINA

 45. qlirimtare says:

  emri QLIRIMTARE ka domethenje shum te madhe per qlirimin e kosoves ose per qlirimin e ndonje vendi shum njerz pa qlirimit ngjesin emrin qlirimtare pas jan qliriue nga lufta e keq mua:une kam qen e vogel shum familja ime nekosov kan jek shum ne luft dhe une kam lindur midis dy luftrave dhe familja ime ka vendos me ma ngjit emrin QLIRIMTARE SYLA

 46. leorent says:

  selam elejkum emri bahrije a asht emer musliman dhe qfar domethenje ka

  • AdmiN says:

   Alejkum selam. Emri Bahrije eshte me origjine nga Arabe qe do te thote: “1. Eshte nje nga vendet Burimore te shkretetirave ne Egjipt, pra nje nga vendet me te bukur ne ate shkretetire. 2. Zemer gjere, bujar sikur ato vende burimore qe perbejne token pjellore te asaj zone.

 47. erdi says:

  selam alejkum . qka i bjen emri erdi . esht ne kuran por qfar domethenje ka ky emer . faleminderit per mirkuptim .

 48. kaltrina says:

  selam alejkum qfar do te thot emri ALBINA

 49. ardiana says:

  ju pershendes shum Allahu ju shperbleft kam deshir te di a eshte gjunah me i permend emrat e Allahut ose mi lexu kur femrat jan me mistracione

 50. ardiana says:

  ju pershendes shum Qfar domethanje ka emri ARBA

 51. aulon says:

  selam alejkum ne synet te qdo namazit ditor kur te bjen ne sgjede dhe thua suphane rabia la 3her masandej i lutesh zotit per qdo deshir aa esshte keshtu ju lutem pergjinu putjes sim dhe me trego a muj mu lute ne sgjede

  • AdmiN says:

   Alejkum selam: Ne sexhde gjate namazit perveç Subhane ribbijel a’la qe e thoni tre here gje tjeter nuk mund te luteni. Por nese doni te luteni ne sexhde atehere shkoni ne sexhde jashta namazit dhe beni lutjen qe doni. Mbetshim me selam

 52. dijana says:

  qfar domethanje ka emri AJLA ju pershendes jen shum te mir

 53. drilon says:

  selam alejkum emri SHEMSIJE qfar kuptim ka

 54. adonis says:

  selam alejkum nese ka mundesi mem tregu se qka domethen emri “adonis edhe besart”
  mundesisht mem tregu domethenejn e qytyneve dy emrave ju pershendes

 55. qendresa says:

  selam alejkum, emri qendresa qfar kuptimi kaa

 56. shkurta says:

  selam alejkun nese ka mundesi a mund te me tregoni domethenien e emrit shkurta dhe a eshte emer musliman

 57. denis says:

  ALLAHU ESHT I MADH DHE NE TE GJITH DUHET TE BESOJM NE TE ALLAHU ESHTE I MADH
  DHE NE JEMI ROBT E TIJ

 58. shefkie says:

  selamun alejkum, deshiroj ta di kuptimin e emrit tim, SHEFKIE, ju lutem…

 59. rita says:

  emri TUANA a eshte emer musliman

 60. drenusha says:

  a jon te gjith emrat Mysliman edhe ne KURAN

 61. drenusha says:

  a bon edhe nese nuk eshte ne KURAN por eshte emer Mysliman me ia ngjit emrin

 62. aslan says:

  Eselamu elejkum,Me intereson diqka per 2 emna,,,,,allmir edhe valton,,,,a muj me ja lan djalit a jooo,,,,juf lutna mem kallzu

 63. colja says:

  selamu alejkum.deshta nje pytje,dua ta di emrin ,,ERIS,, a ban me ja lan djalit tem,tash edhe pak lindi bana nan per her te par,e me pelqen ky emer,deshta me dit se a eshte me emer musliman,edhe qfar domethanje ka,tung ju pershendes shum,klm

  • AdmiN says:

   Alejkum selam. Ne rradhe te pare u kerkojme ndjese per vonesen. Emri Eris eshte me origjin Franceze dhe kuptimin e ka i mençur. Por une do tu kish keshilluar ti vendosnit emrin Enis i cili e ka kuptimin i dashur dhe eshte emer mysliman.

 64. jeta says:

  Desha te dije kuptimin e emrit Ulsa si dhe a eshte emer Mysliman faleminderit

 65. selam alejkum,deshiroj te di se cili nga keta emra mund tja la femis tim te par dhe ajan mysliman apo qfar domedhenje kan.LEART DENIS BLEDIAN si dhe te vajzave SYARTA RINESA DORINA pres pergjigjjen me pa durim:ALLAHU ju shperbleft

  • AdmiN says:

   Alejkum selam. Nese doni pa tjeter ti vendosni njerin prej ketyre emrave femijeve nuk mund te themi se keni zgjedhur emra mysliman. Por nese na thoni qe ne duam te zgjedhim nje emer mysliman atehere mund tu japim ndonje emer te ngjashem me keto qe kane kuptim. Denis vjen nga fjala deniz qe do te thote det, Bledian eshte emer Shqiptar ndersa Leart eshte nje emer i ardhur nga gjuha Farnaceze. Syarta eshte emer shqip i bukur mund te perdoret, Rinesa nje emer Italian, Dorina po perseri emer i hershem shqip.

 66. ju falenderoi shum per pergjigjjen qe mkeni dhen.Po me gjith deshir do te doja te ma zgjidhni nje emer mysliman te ngjashem me keta por ta di edhe domethenjen e emrit se edhe nje muaj do behem baba e kam deshir qe fmiu im te ket nje emer te bukur.ALLAHU ju shperbleft

 67. zara says:

  selam alejkum deshiroj te di per tre emra nese ka munsi mem tregu qfar emra jan MERT , SURI dhe ALSONA ALLAHU JU SHPERBLEFT ME TE MIRA .

  • AdmiN says:

   Alejkum selam. Emri Mert eshte emer Turk dhe e ka kuptimin “i drejte, qe mban fjalen” Suri eshte emer qe eshte perdorur ne periudhen Osmane qe do te thote ” figura ne paraqitje, pra ne dukje jo origjinale” Ndersa emri Alsona eshte emer me prejardhje Angleze.

 68. rina says:

  emri Ardiana qfar domethenje ka

 69. ledri says:

  Selam Alejkum desha te jem i informuar per kuptimin e emrit Erisa si dhe a eshte emer Mysliman apo jo.Nese nuk eshte a mund ju te me tregoni disa emra Mysliman per vajza.

 70. ramush says:

  ju falemnderoj per ket faqe

 71. ramush says:

  a keni mundesi te me gjeni ndonje emer per vajz qe eshet ne kuran emer i shkurt edhe kam deshir ta di emri isra a eshet ne kuran
  flm

  • AdmiN says:

   Emri Isra kalon ne Kur’anin Famelarte ne Suren Isra ajeti i pare:Pa të meta është Lartmadhëria e Atij që robin e Vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit (prej Qabes) gjer në Mesxhidi Aksa (Bejti Mukaddes), rrethinën e të cilës Ne e kemi bekuar, (ia bëmë këtë udhëtim) për t’ia treguar atij disa nga argumentet Tona.Vërtet, Ai është dëgjuesi (i fjalëve të Muhammedit), pamësi (i punëve të Muhammedit).

   Pjesa me te zeza eshte kuptimi.

 72. lira says:

  jam te prit vajzen e par me lind e hala nuk kam vendos per emer me ndimoni ju cili emer eshet ma i mir tuana isra erina elona irena cili eshe ne kuran se nuk po ja di te gjithve domethnejen faleminderit zoti ju shperbleft

  • AdmiN says:

   All-llahu ua lehtesofte lindjen dhe u shpetofte te dyjave sebashku. Emri Tuana nuk permendet ne Kur’an por eshte emer mysliman (pika e ujit e para ne xhennet) emri Isra kalon ne Kuran ne suren Isra ajeti 1 “Pa të meta është Lartmadhëria e Atij që robin e Vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit (prej Qabes) gjer në Mesxhidi Aksa (Bejti Mukaddes), rrethinën e të cilës Ne e kemi bekuar, (ia bëmë këtë udhëtim) për t’ia treguar atij disa nga argumentet Tona.Vërtet, Ai është dëgjuesi (i fjalëve të Muhammedit), pamësi (i punëve të Muhammedit).
   Pjesa me te zeza eshte kuptimi.

   ndersa emrat tjere nuk jane mysliman.

 73. tung nga leti ju pershendes,kam deshir te di emri donart qfar domethenje ka po ashtu dhe emri melisa a jan emra shqiptar apo mysliman?a mund te ja la fmis tim njerin prej ktyre emrav ose mi thoni ju dy emra te bukur mysliman.Allahu ju shperbleft me te mira

  • AdmiN says:

   pershendetje: asnjeri nga emrat qe na keni shkruar nuk jane mysliman. Neve u sygjerojme emrat: Ruvejda (Fuqi e fshehte e All-llahut xh.sh) dhe Rejan (Dere xhenneti ku do hyne agjeruesit)

 74. blerta says:

  desha te dija kuptimin e emrit Iguana dhe a eshte emere musliman a jo klm

 75. lira says:

  po ju shkruaj po ende nuk ma keni dhen pergjigjejen jam duke pritur me lind vajzen e par dhe kam deshir tju pyes per emer cili emer eshsht me i mir dhe qfar domethneje ka tuana isra elona erta erina irena

 76. l says:

  po e pres nje pergjigje

 77. ramush says:

  flm shum zoti ju shperbleft a ban me ja lan qet emer

 78. blerta says:

  nese bon me i kthy pergjigjjet per emrin Iguana

  • AdmiN says:

   Iguana eshte emri i nje kafshe qe jeton ne pyjet tropikale ne Amerike ndryshe quhet dhe Hardhuce Indiane. Ndersa per emer me duket se ua derguam se si mund te transformohet. Faleminderit

 79. lira says:

  ju pershendes poe pres nje pergjigje nese keni mundesi te me ndimoni
  nese mundeni

 80. lira says:

  ju falemenderoj shum zoti ju rujt juve edhe te gjith

 81. l says:

  ju faleemenderoj per keta emra te bukur dhe kam deshir ta di a eshet gjynah me lan emra qe nuk jan musliman

 82. i says:

  thenks per te gjitha

 83. jeta says:

  Mfalni a mund t eme tregoni kuptimin e ketyre emrave dhe te me shkruani per se cilin nga ta Diesa,Luesa,Riona,Viola dhe se a jon emra Mylsiman apo jo

 84. lazime says:

  me fani ju lutem desha me dit emri lazime a esht emer musliman dhe qfar kuptimi ka

 85. ARLINDA says:

  selam alejkum nese ka mundsi me dit emri alon a eshte emer musliman edhe dmth,sepse askund nuk pe gjej.nese ka mundesi mem tregu domethanjen edhe nese ka mundesi mem ma tregu ndonje adres per emra djemve musliman sepse kismet shpejt behem nene.flm gjith te mirat Allahu ju shperbleft

 86. lazime says:

  ju falemenderit shum per pergjigjen

 87. egzona says:

  selam ajlekum me falni po qfar do te thot emri Tuana po e degjoj kohve te fundit shpesh zoti ju shperbleft

 88. lira says:

  flm shum nga ju un kam lind vajz emrin ja kam lan tuana kam marr ndim nga ju flm zoti ju shperbleft

 89. Remzi says:

  S. A.
  Nese ka mundesi tme tregoni emri Erina cfar kuptimi ka dhe a eshte emr musliman

 90. r says:

  ju falemenderoj per ket faqe jeni shum te mir dhe na ndimoni per emra

 91. jeta says:

  do te deshiroja ta dija kuptimin e emrit diola edhe si pas jush a mund ta vendos kete emer sepse me pelqen shum

 92. jeta says:

  a ka mundesi me kthy pergjigjjen sa me shpejt sepse me duhet

 93. nita says:

  ju lutem te me trgoni disa emra me kuptim kuranor per meshkuj ju faleminderit shum

 94. jeta says:

  Ateher pasi emri qe me pelqeu nuk mund ta vendos a mund te me tregoni ju nje emer mysliman te bukur dhe te shkurter faliminderit

 95. gentiana says:

  selamu alejkum a ka mundesi se qfar domethenje ka emri gentiana

 96. alma says:

  dua ta di se qfar domethanje ka emri alma

 97. Jeta says:

  Selam alejkum, po me vjen mire qe paska nje web site te tille ku mund te marrim sqarime ne lidhje me emrat qe do ju vem aatyre qe do te vin ne kete jete. Nese mund te me tregon a eshte emer musliman emri Tiara apo qfare domethenie ka. Ju pershendes dhe ju uroj qdo te mire.

 98. g says:

  eselamu alejkum jam e interesume me dit per emrin ernes a asht ne kuran se e kam gjet ne internet dhe thot se asht emer musliman po dashta me dit a asht ne kuran dhe qfar domethenje ka zoti ju shperbleft

 99. selam alejkym a ka mundesi mem tregu se emri flamur a esht emer ne kuran

 100. selam ajkym a mundesh mem tregu se emri dijesa a esht ne kuran dhe a esht emer musliman

 101. nisi says:

  pershendetje deshta te di kuptomini e emrit Adonis dhe kuptimin e emrit Adola dhe a jan emra musliman ju lutem me tregoni

 102. toti says:

  nese ka mundesi te me tregoni per emrin tara qka do me then flm shummmmmmmmmm

 103. TEUTA says:

  Selam Alekym ju lutem te me tregoni per emrin TIONA qfar kuptimi ka ju pershendes ju lutem tregomni

 104. toti says:

  si poe kaloni me ramazan

 105. nisi says:

  ju lutem me tregoni qfar kuptimi kan emrat Adonis dhe Adola,a jan emra musliman

 106. vlora says:

  alejkum.selam.kisha.pas.deshir.mema/dregu/ni/emer/musliman/te/djelve/se/nuk/po/di/vet/ju.faleminderit

 107. vlora says:

  vlora.m.arigo@hotmail.com…alejkum.selam.emri.Ensar.edhe.Dijari.ajan.musliman.edhe.qfar.kuptimi.kan.ju.kisha.lut.mema.kthy.pergjigjjen

 108. selam alejkum,un vetem deshta te ju falenderoi shum qe mkeni ndihmuar ma keni zgjedh emrin rejan per djalin tim,falemderit shum allahu ju shperbleft

 109. SHUKRIJE says:

  PERSHENDETJE, FALEMINDERIT PER KETO INFO, QE NA I JEPNI KETU, UN KAM NJE LUTJE PER JU TE ME NDIHMONI ME DY EMRA NJE NJE PER VAJZ NJE PER DJAL, SEPSE AKOMA NUK E DI GJININ, JU KERKOJ QE DY EMRA MUSLIMAN NGA JU, DHE MUNDESISH QE TI DERGONI NE KET E-MAILIN PRIVAT, ZOTI JU BEKOFT

 110. toni says:

  selam.a ben me dite qka demethen emri ”arta”.

 111. festa says:

  pershendetje a bon me m treguar qfar kuptimi ka emri ganimete

 112. vali says:

  mirdita ju lutem a mund te me tregoni se qfar kuptimi ka emri rimesa dhe emri rijad

 113. jeta says:

  ju pershendes edhe me vjen mir qe ju ndimoni per emra

 114. merita says:

  Pershendetje, i lexova te gjitha komentet dhe pash shume emra te bukur myslima dhe deshiroj te ju pyes per disa emra qfare kuptimi kan nese keni mundesi mem tregu se du nje emer mysliman per djalin tim qe do te lind edhe 1 muaj: DIAR apo DIJARI, ERDI,AMMAR dhe AJAN. Ju falenderoj per mirekuptim Zoti ju shperbleft.

 115. Baki says:

  Emri El-Melik osht emer ne Kuran, a bon Malik me ja lon emrin fmis pa El-

 116. Beni says:

  Selam Alejkume allahi te shperblevte ne gjdo hap te jetes ty edhe te gjithe Nimetin E H,Muhamedit xheleshan e hu.

 117. ardiana says:

  selam jam e interesuar ta di qfar domethanje ka emri anaidra dhe anaida ju lutem me pergjigjuni sa me shpej ALLAHU JU SHPERBLEFT

 118. advije says:

  po du nje emer tmir me gjet te femrave bre na ka lind nje fmi qe sa vjet 10 fmi ska pas po don me ja lan nje amemr tmir heheheh

 119. jeta says:

  pershendetje per te gjith ju qe ekni hap ket faqe e po na kshilloni per emra

 120. dija says:

  a eshte emri reis emer musliman

 121. enver says:

  Selam Alejkume AdmiN
  a ka munsi emrin denis me dit domethanjen dhe a gjinet ne kuran f.l.m…

 122. furkan says:

  selam alekum jam furkani kam deshir ta dij se a osht emri im musliman FURKAN faliminderit per mir kuptim

 123. enver says:

  selam alekum a asht gjyna emri deniz altin dhe mineta emer vajze a jan gjyna

 124. AdmiN says:

  Alejum selam. Emrat qe me keni derguar nuk jane mysliman.

 125. AdmiN says:

  Alejkum selam moter! Emra per vajza: Esma, Humejra, Rejana, Firdevs, Eljesa, Kevther, Ruvejda, Selma, Rumejsa,
  Emra per djem: Enes, Omer, Ahmed, Unejs, Fatih, Elmetin, Elsaid.

  Shpresoj tu pelqejne emrat.

 126. AdmiN says:

  Emri alan nuk eshte emer mysliman, ky emer vjen nga bota perendimore perdoret ne boten Anglishtfolese.

 127. AdmiN says:

  Alejkum selam, emri aridon nuk eshte emer mysliman. Kete emer nuk hasim ne asnje vend mysliman.

 128. AdmiN says:

  Namazin e drekes mund ta falni kaza vetem 45 minutat e para te kohes se namazit te Iqindise, pas namazit te iqindise eshte e pa pelyeshme te falet. Nese nuk arrini ta falni dhe ne kete kohe atehere duhet ta falni pasi te kaloje koha e namazit te iqindise, pra ne kohen e akshamit ose te jacise. Mbetshi me selam.

 129. mimoza says:

  Pershendetje deshta me pyt emri LEDRI q’far kuptimi ka dhe a ësht musliman.Ju faleminderit per mirkuptim.

 130. AdmiN says:

  Alejkum selam, Allahu jua lehtesofte lindjen dhe u shpetofte te dyve. Emrat qe keni pyetur nuk jan emysliman. nese doni sygjerim mund tu japi emrat Rejhan, Rijad, Unejs, Enis.

 131. elmedina says:

  tungg emri im qfar kuptimi kaa

 132. Lora says:

  emri GENTRINA GENTRIT GERTA dhe LEDION a jan emra musliman dhe qfar d.m.th kan

 133. Haxhere says:

  Pershendetje desha me ju pyt per emrin Eda qfar domethenje ka a esht emer ne kuran a musliman se e lexova me nje koment se ju i kishit preferu me ja len emrin eda nje motre muslimane faliminderit zoti ju shperbleft.

 134. AdmiN says:

  Emri Amar eshte emer mysliman dhe eshte njeri nga shoket e Pejgamberit a.s. per emra mund te shikoni tek emrat e pejgamberit a.s qe kemi ne faqe. ju faleminderit.

 135. walid says:

  ju lutem pres pergjigje emri Adyan a esht emer muslimani,dhe a mund ta vendosim dhe cfar dmth ka

 136. muamer says:

  Selam Alejkum,nese ka mundesi te me tregoni kuptimin e emrit Muamer ,kete pergjigje e kerkoj me vite te tera por nuk mund ta gjej

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Google+

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Google+. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

w

Po lidhet me %s

Këtë e pëlqejnë %d blogues: